Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?>oaucieelehin6tPalen.

bij^Hlpmiddelen UQn "et uitspan-

^'iBtbeloften.

A-fata an der ASentenpro'isie.

Ontmoet dus de uitspannende Agent dikwijls hinderpalen in onverwachte vakkennis, of eenvoudig gezond verstand, niet zelden ook zullen hem finantieele bezwaren van de zijde der verzekerden in den weg staan. Immers, wanneer iemand reeds eenige premiën betaald heeft, komt hij er niet gemakkelijk toe, die geheel of gedeeltelijk prijs te geven, vooral niet, wanneer hij bij de nieuwe, voortreffelijke Maatschappij wat meer premie zou moeten betalen dan bij de andere. Als hij niet geheel van de onbetrouwbaarheid dier laatste overtuigd is, zal hij daartoe niet zoo voetstoots over te halen zijn.

Er staan den Agent echter hulpmiddelen ten dienste, om den verzekerde over die bezwaren te doen heenstappen.

In de eerste plaats de winstbeloften, het voorspiegelen van gouden bergen, daar, waar niets meer te bereiken is dan overal elders. Wat is eenvoudiger dan aan te toonen, dat het oogenblikkelijke nadeel ruimschoots zal vergoed worden door de enorme winsten, die in de toekomst op de nieuwe verzekering zullen uitgekeerd worden? Niet zelden is zulk een voorspiegelend Agent voorzichtig genoeg, alle verdachtmaking te vermijden, en spreekt hij hoogtens met een medelijdend schouder-ophalen over „die andere, kleine Maatschappij, die zoo goed „als geene winsten maakt." Hij neemt dan uitsluitend het middel der winstvoorspiegelingen te baat, om den verzekerde tot ontrouw aan de eenmaal gekozen Maatschappij te bewegen. En dat middel slaagt maar al te dikwijls.

De verzekerde bericht dan aan de Directie der Maatschappij, bij welke hij verzekerd was, „dat hij zich bij een andere Maatschappij „op voordeeliger conditiën verzekerd heeft." Een Directie, die dat liedje hoort, weet meestal wel hoe laat het is.

Een tweede hulpmiddel bij het uitspannen is: het afstaan van de provisie of een deel daarvan door den uitspannenden Agent aan den verzekerde. De eerste jaarpremie wordt dan verminderd met een belangrijk bedrag en het vooruitzicht, dat hij op die wijze zal inhalen wat hij verliest door het laten loopen zijner eerste verzekering, ja dat er voor hem misschien nog wel een voordeeltje uit voortspruiten kan, geeft bij den verzekerde den doorslag.,

Toen ik in het vorige Hoofdstuk over het afstaan der provisie door Agenten aan verzekerden sprak, stipte ik slechts even aan, dat daardoor de deur wordt opengesteld voor allerlei misbruiken, die den

Sluiten