Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve het finantieele nadeel, dat de verzekerde in de meeste gevallen lijdt, doordat de Maatschappij, naar welke zijn verzekering werd overgebracht, niet- volbrengen kan wat zij beloofde, of doordat zij duurder is dan de andere, of vooral doordat de bij de eerste Maatschappij reeds betaalde premiën geheel of gedeeltelijk prijs gegeven moeten worden, behalve dat geldelijke nadeel, mag men de moreele schade, die de verzekerde ondervindt, niet te licht tellen.

De eenvoudige man, die gerust leefde in het bewustzijn voor de toekomst van vrouw en kinderen te hebben gezorgd, wordt plotseling uit die rust wakker geschud. Hij ziet schrikbeelden voor zich oprijzen van gefailleerde Maatschappijen en verloren spaarpenningen; hij meent in groot gevaar te verkeeren en grijpt naar de hand, die hem ter hulpe wordt toegestoken. Zijn vertrouwen in de zaak der Levensverzekering is geschokt; hij wordt schuw en wantrouwend, steeds toegankelijk voor gevaarlijke raadgevingen van gewetenlooze Agenten. Niet zelden ook geeft hij er de voorkeur aan, zijn verzekering te laten loopen, boven het leven in gestadige onrust voor het behoud zijner spaarpenningen.

Dit alles is geen fantasie; sprekende voorbeelden daarvan zijn mij te over bekend. Zoo heb ik in het buitenland iemand gekend, die letterlijk door uitspannende Agenten bestormd werd. Hoewel hij van het nut der Levensverzekering overtuigd was, behoorde hij toch niet tot de scherpzinnigsten. Nadat zijn eerste verzekering afgesloten was, had men hem 4, zegge vier, maal uitgespannen en naar een andere Maatschappij getransporteerd. Thans was hij bij zijn vijfde! Toen ik hem kennen leerde, werd hij opnieuw „bewerkt" door iemand, die hem kwaads van zijn toenmalige Maatschappij vertelde en gouden bergen bij n° 6 beloofde! Ik stelde den man gerust en trachtte hem aan het verstand te brengen, dat men hem eenvoudig exploiteerde. Hij scheen daarvan toen wel overtuigd en beloofde op te zullen passen. Evenwel behield zijn onrust toch de bovenhand, want, toen ik hem eenigen tijd later ontmoette, vertelde hij mij, dat hij zijn verzekering had afgekocht, omdat hij geen rustig oogenblik meer had. Hij wilde het geld nu maar zelf bewaren. Het tragische van dit geval was echter, dat diezelfde man zich zeer kort daarop tot speculeeren liet verleiden, en dat hij nog geen drie maanden later overleed, vrouw en kinderen geheel onverzorgd achterlatende! Deze werden ten slotte de slachtoffers van de belangstellende Agenten, die het met hun kostwinner zoo goed meenden, en hem uit pure menschlievendheid voor het ver-

Moreele nadoelen.

Sluiten