Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^Uitspannen is

lies zijner spaarpennigen wilden bewaren! Urn de paar guldens, die deze Agenten eraan verdienden, stonden die vrouw en kinderen zonder iets op de wereld.

En zeker, voor de Agenten zijn er een paar guldens aan te verdienen, soms zelfs een aardig sommetje. Maar ik wensch niemand toe, op deze wijze ooit aan den kost te moeten komen. Stelen is óók een voordeelig zaakje: 't kost soms maar weinig moeite en spaart veel arbeid uit. Juist zoo is het met het uitspannen. Want ook de Agent, die uitspant, steelt. Hij steelt den arbeid van zijn voorganger, van hem, die den verzekerde voor het eerst het nut der Levensverzekering deed inzien en hem ertoe bracht, een post af te sluiten. Evenals de dief zich het geld toeeigent, dat een ander met zijn arbeid verdiend heeft, en dat om zoo te zeggen voor hem gereed ligt, evenzoo eigent de uitspannende Agent zich de resultaten toe van het werk, door zijn collega verricht, en die ook voor hèm als 't ware gereed liggen. Hoeveel moeite kost het niet, dikwijls zelfs aan den bekwaamsten Agent, iemand te doen inzien, waarom een levensverzekering voor hem nuttig en noodig is! Hoe vaak moet hij den man, die hem bij het eerste gesprek beleefd, maar schouderophalend, de deur wees, niet opnieuw bezoeken, hoe vele en dikwijls hoe groote bezwaren heeft hij niet te overwinnen, hoevele brieven te schrijven, hoevele berekeningen te verrichten, voordat de weerspannige zich eindelijk gewonnen geeft, en zijn plicht, van de Levensverzekering gebruik te maken, vervult, dikwijls met een dankbaar hart jegens den Agent, die hem tot die vervulling gebracht heeft! Al die moeite is voor den uitspanner uit den weg geruimd! Hij heeft slechts te doen met personen, die reeds gewonnen %ijn\ Dat is een heerlijk jachtterrein, en — de verzekerden zullen mij, hoop ik, deze oneerbiedige woorden vergeven! — hij heeft, strooper als hij is, slechts de hazen, op te rapen, die een ander getroffen heeft. Hij behoeft niet meer de duizend en één bezwaren te weerleggen, die het publiek tegen het sluiten eener verzekering heeft aan te voeren: een weinig verdachtmaking... en hij gaat zegevierend zijns weegs, met de resultaten van eens anders arbeid in den zak! En niet genoeg, dat hij dien ander bestolen heeft, wellicht heeft hij hem belasterd bovendien. Hij heeft den verzekerde in den waan gebracht, dat de man, die hem voor de zaak der Levensverzekering won, hem niet ten goede ried, maar hem „alleen om dat beetje provisie" bij een Maatschappij bracht, die zich zijne spaarpenningen zou toeëigenen. De uitspanner beschuldigt direct of indirect een ander van

Sluiten