Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

candidaten een gemengde verzekering voor, en geeft daarvoor de premie op. Zijn candidaat lacht hem uit, en zegt, dat hij bij een andere Maatschappij voor diezelfde verzekering wel een derde minder premie betaalt. De Agent beweert, dat dit onmogelijk is, en de verzekerde toont hem zijn polis. Het blijkt nu, dat de man een slachtoffer is van het bedrog, dat ik vroeger aan de kaak stelde: hem is een levenslange verzekering met tijdelijke premiebetaling in de hand gestopt voor een gemengde verzekering.1) Wat moet de Agent in deze omstandigheden doen ? Ik antwoord zonder aarzelen: Hij moet den verzekerde in kennis stellen van het bedrog, dat gepleegd is, en doet hij zulks niet, dan schiet hij in zijn plicht als eerlijk man te kort. De Directi├źn en Agenten van Maatschappijen, die er zich op toeleggen dit bedrog te plegen, zullen natuurlijk niet nalaten, in zulk een geval een vervaarlijk geschreeuw aan te heffen en van uitspannerij en unfaire concurrentie te spreken. Doch dit mag niemand afschrikken. Zij, die zich het minst ontzien, kwade practijken in toepassing te brengen, zijn meestal de eersten, wanneer het erop aan komt anderen daarvan aan te klagen, en zijn er steeds op uit, gegronde beschuldigingen te voork├│men door zeiven als beschuldigers op te treden, zij het dan ook met minder grond. De brutalen hebben de halve wereld en groot geschreeuw overtuigt soms de menigte.

In het bovengenoemde geval lichte men dus den verzekerde in; zij, die daarin een uitspannerij zien, laden de verdenking op zich, dat zij ertoe willen medewerken, het gepleegde bedrog te bestendigen. Maar men beperke zich tot die inlichting en wakkere nimmer de rechtmatige verontwaardiging van den bedrogene door bittere woorden aan. Men kalmeere hem zooveel mogelijk: reeds vroeger toonde ik aan, dat men door een andere houding gevaar loopt, de Levensverzekering in het algemeen in discrediet te brengen.2) Dikwijls zal de bedrogen verzekerde zich door tusschenkomst van den Agent, die hem inlichtte omtrent de werkelijke waarde zijner verzekering, opnieuw wenschen te verzekeren, daarvoor zijn vroegere polis prijs gevende. Op die wijze verkrijgt de bewering, dat men hier met een soort van uitspannerij te doen heeft, werkelijk een schijn van waarheid. En toch staat men hier voor iets geheel anders: nadere toelichting daarvan acht ik overbodig.

*) Zie blz. 308, v.v. 2) Zie blz. 310, v.v.

23

Sluiten