Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duiding door

roiement of van eiken aangevraagden afkoop te weten is gekomen. Blijkt deze het uitspannen door concurrenten te zijn, zoo trachte zij bewijzen daarvoor te verkrijgen en trede krachtig op tegen den Agent, die zich daaraan schuldig heeft gemaakt. Couranten-geschrijf dient in de meeste gevallen vermeden: het leidt tot niets en neemt het publiek tegen de zaak der Levensverzekering in. Beter is het, het geval aan het oordeel van de Directie der concurreerende Maatschappij te onder. werpen. Evenwel zou het een illusie zijn, wanneer men zich verbeeldde, dat men daarmede altijd het beoogde doel bereiken zal. Daar, waar de uitspannende Agent op de onbeschaamdste wijze optreedt — dus juist in die gevallen, welke men het eerst en gemakkelijkst ontdekt — zal deze meestal zeker zijn van den werkelijken steun of tenminste van de passieve houding zijner Directie. Door de klacht, met positieve bewijzen gestaafd, bereikt men echter ook in dat geval een voordeel, en wel dit, dat men voortaan nauwkeurig weet, waaraan men zich tegenover die concurreerende Directie te houden heeft, en dat deze, niettegenstaande hare onvermijdelijke pogingen, zich een „air" te geven en de zaak te vergoelijken, niettemin in haar binnenste ervan overtuigd is, in een niet zeer gunstig licht verschenen te zijn en iets te hebben verloren, dat men niet gemakkelijk terugvindt: de achting en het vertrouwen zijner vakgenooten. Nooit echter mag de incorrecte houding van een Directie oorzaak worden, dat men haar met gelijke munt be, taalt; immers daartoe zoude men zich tot haar niveau verlagen en zijn veel gunstiger standpunt prijs geven. Integendeel, men verdubbele zijne zorgen, ook tegenover haar steeds volkomen correct te blijven. Ieder vernieuwd bewijs daarvan zal gloeiende kolen op haar hoofd stapelen, en zal haar tegen wil en dank achting afdwingen. Wanneer zij ook niet reeds over dat punt heen is, zal zij dat wellicht in hare handelingen toonen.

Klachten, bij een ernstige, eerlijke Directie ingebracht, zullen echter steeds de noodige aandacht vinden en hebben reeds dikwijls tot een gestrenge berisping, ja tot het ontslag van den schuldigen Agent geleid.

Dat de Agenten zeiven het kwaad krachtig bestrijden kunnen, ligt in den aard der zaak. Hun houding zij steeds onberispelijk. Komen zij met iemand in aanraking, die reeds bij een andere Maatschappij verzekerd is, zij hebben zich streng te onthouden van elke poging, hem tot het overgaan naar hun Maatschappij te bewegen. Wordt hun oordeel gevraagd over de Maatschappij, waarbij de verzekering reeds

Sluiten