Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesloten is, en zijn zij van de soliditeit dier onderneming overtuigd, zij kunnen dat gunstige oordeel vrij uitspreken en zullen daarmede èn zichzelven èn de zaak der Levensverzekering een dienst bewijzen. Is hun oordeel niet in allen deele gunstig, zij behooren zich ook dan ervoor te hoeden, kwaad te spreken van die concurreerende Maatschappij; de eenvoudige mededeeling, dat zij over hunne concurrenten geen oordeel wenschen uit te spreken, zal hen steeds van elke verplichting tot spreken ontslaan. Natuurlijk staat het hun vrij te trachten, den . reeds bij een andere Maatschappij verzekerde te bewegen, bovendien een verzekering bij hun Maatschappij te sluiten.

Wanneer de Agent in zijn practijk met een uitspannend collega in conflict komt, is de beste wijze, waarop diens argumenten ontzenuwd kunnen worden, de mededeeling van de eenvoudige feiten en het in het ware' licht stellen van de wijze van optreden van zijn concurrent. Ook in dit geval hoede hij zich ervoor, in zijne uitlatingen te heftig of te bitter te zijn, en vermijde het, van de concurreerende Maatschap-pij iets kwaads te zeggen. Immers op den voorgrond moet staan, dat hij het vak der Levensverzekering niet in discrediet brengen mag, en dat kan geschieden door een te heftig optreden, zelfs al heeft men het recht op zijn zijde.

Door nauwere aaneensluiting onder de Agenten kan in deze veel goeds tot stand gebracht worden. De bestaande Vereenigingen van Agenten1) hebben in dit opzicht reeds veel gedaan, al zijn zij ook nog verre van geslaagd. Zoolang de tegenwoordige toestand nog blijft aanhouden, zoolang er nog Agenten zijn, die ter wille van hun beurs de oogen sluiten voor het immoreele van het uitspannen, zóólang zullen die Vereenigingen een aanhoudenden en moeielijken strijd te voeren hebben. Maar het is een groote stap voorwaarts, dat men de mogelijkheid eener overwinning tenminste niet uitgesloten acht.

Nog wensch ik erop te wijzen, dat de verzekerden zeiven zeer veel ertoe kunnen bijdragen, het kwaad te verhelpen. Dat zij in de meeste gevallen slechts een passieve rol spelen en zich uitspannen laten of niet uitspannen laten, zonder, zelfs in het laatste geval, het immoreele van de door den Agent aangewende poging duidelijk in te zien, is wel hoofdzakelijk te wijten aan de omstandigheid, dat hun het uitspannen nimmer

J) Zie blz. 35 en 36.

Bestrijding^] ie verzekeri"*

Sluiten