Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de eene Maatschappij tegenover de andere niet verdedigen in het belang van het vak.

Men moet hier evenwel goed onderscheiden. Op het gebied der Levensverzekering heeft, speciaal in ons land, steeds de neiging bestaan, elke vriendschappelijk bedoelde en in het belang van het vak gemaakte critische opmerking omtrent een zuster-instelling te beschouwen als een oorlogsverklaring en een onedele handelwijze. Dit is misschien het eenige punt, waarop onze Nederlandsche Maatschappijen nog bij vele buitenlandsche zusters ten achter staan. Vooral in Engeland is een vrije, openhartige critiek der Maatschappijen op elkander gebruikelijk; zij zien daarin terecht vriendschappelijke terechtwijzingen ter wille van het vak, en de onderneming, welke zulk een terechtwijzing geldt, beantwoordt, ook al is zij het met de zienswijze van de critiseerende Maatschappij niet eens en al blijft zij haar opinie handhaven, dergelijke opmerkingen op dezelfde vriendschappelijke wijze als waarop zij bedoeld zijn. Dikwijls ook erkent zij de juistheid dier opmerkingen en... profiteert daarvan. Nog meer echter profiteert het -publiek van dezen toestand, daar de opvoedende kracht, die van zulke gedachtenwisselingen uitgaat, het langzamerhand tot rijper en juister oordeel brengt. Het ligt dus voor de hand, dat die discussiën aan het vak zeer ten goede komen.

Een dergelijke vriendschappelijke critiek tusschen de Levensverzekering-Maatschappijen onderling behoort ten onzent nog vrij wel tot de onmogelijkheden, omdat in Nederland zelfs de eenvoudigste opmerking omtrent een zuster-instelling meestal toegeschreven wordt aan onedele drijfveeren, als: concurrentievrees, zucht om die andere onderneming zwart te maken, en dergelijken.

De brochures en couranten-artikelen, waarop ik zooeven doelde, zijn echter van geheel anderen aard; zij bevatten op meer of minder bedekte wijze insinuatiën, beschuldigingen en aantijgingen van allerlei booze zaken, die de eene Maatschappij de andere naar het hoofd slingert, en die in de meeste gevallen óf geheel onwaar óf schromelijk overdreven zijn. Nóg bedenkelijker wordt dergelijk geschrijf, wanneer de aanvallende Maatschappij niet openlijk optreedt, doch de brochure onder den naam van een stroopop uitgeeft, haar alleen aan hare Agenten verstrekt, teneinde daarmede „op strikt vertrouwelijke wijze" onder het publiek werkzaam te zijn, of het opstel onder den naam van

Niet elke critiek is een aanval.

Het lasteren door brochures en courantenartikelen.

Sluiten