Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Middelen tegen 'et lasteren door brochures en couranten-artikelen.

Ongeoorloofde concurrentie door brieven.

den Redacteur eener omgekochte courant publiceert. Omtrent dit laatste zal ik in het twaalfde Hoofdstuk uitvoeriger zijn.

Gelukkig komt deze wijze van concurreeren ten onzent zelden voor, al heeft men ook in Nederland enkele treffende voorbeelden ervan gezien. Ons volkskarakter is te eerlijk, dan dat de Hollandsche Agenten naar die ongeoorloofde concurrentie-middelen met voorliefde grijpen zouden, of dat het Hollandsche publiek zich daardoor sterk zou laten imponeeren. In het buitenland vinden zulke brochures en courantenartikelen grooter aftrek onder hen, die er een concurrentie-middel tegen de geïncrimineerde Maatschappijen van willen maken, en schijnt men dat ook niet zoo héél erg te vinden, te oordeelen naar de openhartigheid, waarmede men daar over het verspreiden van zulke schrifturen spreekt en ervoor uitkomt. Toch heeft die openhartigheid nog iets ruiterlijks en is zij wellicht te verkiezen boven de gnieperigheid, waarmede (gelukkig slechts enkele malen!) ten onzent door dezen of genen met opgeplakte courantenberichtjes of vieze brochuretjes gemanoeuvreerd wordt, natuurlijk steeds op „strikt vertrouwelijke" wijze!

Hoezeer verlaagt een dergelijk optreden den LevensverzekeringAgent en hoezeer strekt het ertoe, den goeden naam van het vak door het slijk te sleuren bij hen, die de leer zijn toegedaan, dat wat men van de eene Maatschappij zegt ook van de andere wel waar zal zijn!

Tegenover al dergelijk geschrijf en het openlijk of in 't geheim machineeren daarmede, bestaat geen beter middel dan een consequent doodzwijgen. Elk twistgeschrijf, elk hatelijk antwoord worde vermeden: het maakt de zaak slechts erger en voert tot niets, Men zal trachten, de aangevallen Maatschappij tot antwoorden te bewegen, haar als 't ware daartoe uitlokken: al die pogingen beantwoorde zij met hetzelfde verachtelijke zwijgen. Dit is tegenover lasteraars de waardigste houding. Polemieken en processen maken het publiek afkeerig van Levensverzekering „met al haar gehaspel" — zooals men zich allicht uitdrukken zal — en stellen den belasterde in zekeren zin met den lasteraar op één lijn. 't Spreekt vanzelf, dat ik deze opvatting niet voor de eenig juiste uitgeef. Velen zullen er anders over denken, doch mijn vaste opinie is deze: Er is geen beter middel om. eiken lasteraar te straffen dan hem te toonen, dat zijn laster ü volkomen koud laat!

Sommige Agenten leggen zich in het bijzonder erop toe, aan de verzekerden van andere Maatschappijen per brief uiteen te zetten, dat zij op een kostbare, onvoordeelige of zelfs immoreele wijze verzekerd

Sluiten