Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWAALFDE HOOFDSTUK. De Pers en de Levensverzekering.1)

De Koningin der aarde, de almachtige Pers, is een ietwat lichtgeraakte dame. Het is dan ook niet zonder schroom, dat ik het waag het een en ander over haar mede te deelen, met betrekking tot de wijze, waarop zij hare plichten als Koningin vervult tegenover hare getrouwe onderdanen, de levensverzekeraars. Zeker, wij allen weten wel, dat ook een Koningin plichten te vervullen heeft, maar het is ons tevens bekend, dat het wel eens gevaarlijk zijn kan, haar daaraan ongevraagd te herinneren. Zij is dat niet gewoon en haar toorn kan den vermetelen bemoei-al vreeslijk treffen.

Wanneer ik nu en dan enkele bedenkingen in het midden zal brengen tegen de wijze, waarop de pers haar taak opvat, waar het het Bedrijf der Levensverzekering geldt, wanneer ik enkele malen misbruiken zal moeten signaleeren, jazelfs minder fraaie_ practijken zal moeten bestrijden, dan is het niet de verheven Koningin, de weldoende Verzorgster, die ik daarmede aanval. Maar de edelste, de best-meenende

x) De stof, die in dit Hoofdstuk behandeld wordt, is hier en daar verouderd. Toch heeft de schrijver gemeend dit Hoofdstuk ook in den derden druk te moeten opnemen, zij het ook met enkele kleine wijzigingen. Uit een historisch oogpunt beschouwd heeft het ongetwijfeld nog belang en de perstoestanden zijn niet zóódanig gewijzigd, dat algeheele onwerking noodig was.

Toch dient met dankbaarheid erkend, dat met name één vooraanstaand Blad in Nederland (de Nieuwe Rotterdamsche Courant) sedert vele jaren aan de levensverzekering de haar toekomende plaats gegeven heeft. De feuilletons van „Dixi" zijn in de verzekeringswereld en daarbuiten bekend geworden. Hoewel een bekwaam journalist (in tegenstelling met schrijver dezes), bij het verschijnen van de eerste dier bijdragen, betoogde, dat deze proef mislukken moest, omdat het publiek in zulke zaken geen belang stelde, hebben zij zich met eere gehandhaafd.

24

Sluiten