Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meesteres kan door onwetende dienaren gediend worden of zelfs door onwaardigen, die met de modder van hun eigen bestaan ook haar vlekkeloos kleed bespatter! En al verloochent zij die onwaardigen ook, al bestraft zij ze en drijft zij ze uit, zij zullen zich voor hare dienaren blijven uitgeven, omdat zij wellicht nog de versleten livrei van haar huis blijven dragen.

Nederlanders, die weinig met buitenlandsche toestanden bekend zijn en niet de gelegenheid hadden, die toestanden ter plaatse zelve gedurende eenigen tijd te bestudeeren, zullen zich slechts moeielijk een voorstelling kunnen maken van het onvermoeid geknoei en het lustig visschen-in-troebel-water, waaraan die valsche dienaren der pers zich schuldig maken, noch ook van de ijzeren volharding, waarmede zij zich vastklampen aan personen of instellingen, van welke zij meenen, dat „iets te halen zal zijn". Het optreden van dergelijke „journalisten" is wel vaak in hooge mate amusant, maar in den grond is en blijft het treurig, dat zij door hunne practijken den goede naam der pers in het algemeen afbreuk doen. Het zijn speciaal de Levensverzekering-Maatschappijen, welke zich in het buitenland verheugen mogen in de buitengewone belangstelling van dit verheven gilde, zoodat mij de gelegenheid geboden zal zijn, mijne lezers met dit laatste nader in kennis te brengen. Gelukkig echter zal ik tevens kunnen wijzen op het vele goede, dat op ons gebied door de machtige medewerking van de ernstige, naar het' goede strevende pers is tot stand gebracht. Waar ik met genoegen kan constateeren, dat de werkzaamheden der journalistische knoeiers en bedriegers nergens minder uitgebreid zijn dan in^ ons vaderland, moet ik aan den anderen kant met leedwezen erop wijzen, dat in Nederland de zegenbrengende invloed der ernstige pers op ons gebied slechts in geringe mate gevoeld is, omdat die pers zich daarop niet dan bij uitzondering heeft bewogen. In dit opzicht kan zij te leer gaan bij de buitenlanders.

Bij mijne beschouwingen over de pers in verband met de Levensverzekering begin ik met een onderscheid te maken tusschen de groote pers en de vakpers. Het zal wel onnoodig zijn, van die'beiden een streng begrensde definitie te geven. Tot de groote pers reken ik de bladen, die, nevens de gewone mededeelingen en beschouwingen over binnenen buitenlandsche politiek, over de gebeurtenissen van den dag en nevens het onmisbare feuilleton, een meer of minder bescheiden plaats

Sluiten