Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het vak der Levensverzekering niet van zelf aanwaait en dat men daarvan studie gemaakt moet hebben, zooals van elk ander. Iemand, die volkomen op de hoogte is van den effectenhandel, van beursoperatiën, geldmarkt en goederenhandel, kan daarbij geheel onbevoegd tot oordeelen zijn in vragen, die op verzekeringsgebied voorkomen, ja kan een geheel verkeerde voorstelling hebben van den grondslag, de werking en de inrichting van Levensverzekering-Maatschappijen. Een finantieele specialiteit is op assurantie-gebied, en hoofdzakelijk op het gebied der Levensverzekering, , geheel leek, wanneer hij daarvan niet ernstig studie heeft gemaakt. De Redactie van een groot blad zie dus zorgvuldig toe, aan wien zij de belangen harer abonné's toevertrouwt, waar het betreft het populariseeren der Levensverzekering.

Wanneer men nu vraagt, of het van de levensverzekeraars niet wat veeleischend is, dat zij aan de groote bladen, die zoovele hooge belangen te behandelen en te overwegen hebben, den eisch stellen, onder al dat belangrijks ook aan hun vak te denken en een weinig tijd en arbeid aan de behandeling van hun bedrijf te besteden, dan antwoord ik daarop met een beslist: „Neen!" Zij, die zoo spreken, vergeten, dat niet alleen de levensverzekeraars bij dat vak belang hebben, maar dat de belangen van deze één zijn met die van tienduizenden, welke reeds verzekerd zijn, en van honderdduizenden, die een verzekering noodig hebben, maar haar door onwetendheid, onverschilligheid of vooroordeel tot dusverre niet afsloten. Levensverzekering is een volksbelang, dat thans reeds diep in het maatschappelijk leven dóórgedrongen is en van jaar tot jaar dieper daarin dóórdringen zal. Er is geen tweede instelling aan te wijzen, die in zoovele verschillende omstandigheden met goed gevolg te baat genomen kan worden en die zóózeer de eigenschap bezit, zich aan verschillende economische toestanden aan te sluiten, ter volmaking van wat anders onvolmaakt zou zijn. In globale cijfers en voor zooverre na te gaan, bedraagt het verzekerde kapitaal bij Levensverzekering-Maatschappijen in Nederland op dit oogenblik ongeveer één en een kwart milliard, in Europa circa 25 milliard, op de geheele wereld circa 60 milliard gulden. En nu vraag ik in allen gemoede, of een instelling, waarin het algemeen welzijn voor dergelijke cijfers betrokken is, niet ook als een voorwerp van algemeen belang moet beschouwd worden, waarmede elk blad, dat er aanspraak op maken wil, het publiek voor te lichten en in goede richting te leiden niet alleen nu en dan, maar geregeld rekening te houden heeft, wil het niet in de

Sluiten