Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verzekering werkelijk het algemeen belang dient, heel wat meer dan door verbitterde politieke strijdartikelen, zeker niet minder dan door beschouwingen omtrent de effectenmarkt, den goederenhandel, enz.

Waar ik dus meen niet te overdrijven, wanneer ik het de plicht der groote pers tegenover het publiek noem, de idéé der Levensverzekering bekend te maken en het nut en de werking der Maatschappijen uiteen te zetten, daar spreekt het van zelf, dat zij haar taak slechts ten halve vervuld zoude hebben, wanneer zij het daarbij liet. Zij zou dan het sluimerende plichtsgevoel hebben opgewekt, hare lezers ertoe gebracht hebben, verzekering te begeer en, doch hen aan zichzelven overlaten, zoodra het tot dusverre onbekende terrein betreden was. Evenals het de taak van den geneesheer niet alleen is, zijn patiënt geneesmiddelen voor te schrijven, doch tevens, hem met raad en daad te blijven bijstaan, totdat de genezing bereikt is, zoo ook moet de pers aan het publiek niet alleen het middel der Levensverzekering ter heeling van vele nooden aan de hand doen, doch ook de gebruikswijze daarvan voorschrijven, de werking gadeslaan en, zoo noodig, voor verkeerde aanwending waarschuwen.

Niemand kan verlangen, dat de couranten een volledigen cursus houden zullen over het vak der Levensverzekering; dat ware inderdaad te veeleischend, en, bij den grooten overvloed van dagelijks te behandelen stof, zou het ook onuitvoerbaar zijn. Doch het is een billijk verlangen (billijk alweer vooral, omdat het in het algemeen belang is), dat nu en dan het publiek ingelicht worde omtrent de groote vragenv die op het gebied der Levensverzekering actueel zijn en die in het allernauwst verband staan met de belangen van alle verzekerden en van allen, die zich wenschen of behooren te verzekeren.

Daar zijn zoovele kwestiën, die het publiek interesseeren, omdat het direct belanghebbende is — als: de kwestie van het Staatstoezicht op Levensverzekering-Maatschappijen, de vraag van de winstverdeeling, de loop der algemeene sterfte, de oorzaken voor tarief-verhoogingen, of -verlagingen, verzekerings-zwendelarijen, enz. —, en die, mèt vele andere, in het algemeen belang een duidelijke en publieke behandeling verdienen door een Redactie, die deze onderwerpen volkomen beheerscht. Het publiek moet ziende gemaakt worden, het moet leeren oordeelen en onophoudelijk worden voorgelicht]

Het is duidelijk, dat dit opvoedingsproces in de eerste plaats door de Maatschappijen en hare Agenten zeiven ter hand genomen moet

Sluiten