Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï?e groote pers,„^»ver de biS"4we Maatf^aPPijen, Cri-

worden, al was het alleen maar in hun wèl begrepen eigenbelang. Indien zij dit geheel aan de pers overlieten, zou men hen met recht ervan kunnen beschuldigen, dat zij hun taak op de schouders van anderen schoven. Maar waar zij zich niet van die taak afmaken, waar zij zich integendeel moeite en kosten getroosten, teneinde die zoo goed mogelijk te vervullen, daar hebben zij recht op eenigen steun van de pers, omdat hun streven ook — en in niet geringe mate ■— in het algemeen belang is.

Tot dusverre beschouwde ik de groote pers in haar verhouding tot de zaak der levensverzekering in het algemeen. Hoe moet haar houdingzijn tegenover de bizondere Maatschappijen? Deze moet zich, naar mijn inzien, beperken tot een welwillende, onpartijdige, opbouwende critiek. Maar om te kunnen critiseeren dienen haar daartoe de noodige gegevens te worden verschaft. Dit gedeelte van haar taak wordt haar dus zeer gemakkelijk gemaakt, wanneer verstandige wettelijke voorschriften of het eenmaal aangenomen gebruik de Maatschappijen dwingen, aan haar beheer de noodige openbaarheid te geven, door periodieke publicatiën omtrent haren finantieelen toestand en hare operatiën. Zonder die publicatiën is voor de pers elke critiek onmogelijk en waar die ontbreken, is zij in het algemeen belang gehouden, erop aan te dringen, dat zij zoo spoedig mogelijk geregeld worden uitgegeven. Daar, waar de Wet niet een vastgestelden vorm voor die publicatiën aangeeft en de Maatschappijen in deze geheel aan haar eigen inzicht zijn overgelaten, wordt de taak der pers door de verscheidenheid der geboden gegevens natuurlijk zeer verzwaard1); zij mag die echter niet geheel van zich afschuiven.

Reeds in het achtste Hoofdstuk, toen ik sprak over het wettelijk systeem der gedwongen openbaarheid, stipte ik even de rol aan, die de pers te vervullen heeft ten opzichte der door de verschillende Maatschappijen gepubliceerde Verslagen. Ik schreef toen het volgende: „Van bizonder belang is hierbij de voorlichting der pers, wier aanklacht, door de periodieke publicatiën van Regeeringswege der door „de Maatschappijen verstrekte gegevens, op den toestand dier Maatschappijen gevestigd wordt, en die — zoo zij haar taak naar behooren opvat — een strenge critiek daarop oefenen zal. Mogelijke „gebreken in het beheer of andere zaken, die voor verbetering vat„baar zijn, zullen in het openbaar worden besproken; er zal op ver-

) Vergelijk hierbij blz. 240.

Sluiten