Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij hebben zich daarbij te stellen op een volkomen onafhankelijk standpunt en behooren het zorgvuldig te vermijden, zich tot voorvechters te maken voor deze of gene Maatschappij of categorie van Maatschappijen. Zij, die wellicht zooeven geneigd waren, mij toe te voegen: „Wilt # „ge dan van de pers een Agentes van Levensverzekering maken?", en wien ik antwoordde: „Wèl van de zaak der Levensverzekering, maar niet van de een of andere Ltvtmvexzektx'mg-Maatschappij", zullen zeker gemakkelijk inzien, dat een blad, dat de strikte onpartijdigheid uit het oog verliest en de ééne Maatschappij aan een strengere critiek onderwerpt dan de andere, of — wat nog erger is! — in de eene Maatschappij niet afkeurt, wat zij bij de andere in de scherpste bewoordingen veroordeelt, feitelijk voor eerstgenoemde propaganda maakt. Er moet met gelijke maten gemeten worden. Het blad, dat dien regel uit het oog verliest, geeft zijn onafhankelijkheid prijs en wordt voor het publiek een onbetrouwbaar raadgever. Men late zich bij het beoordeelen der Maatschappijen van Levensverzekering niet leiden door persoonlijke sympathieën — waarvan men zich vaak nauwelijks rekenschap geven kan — voor Maatschappijen uit dit of dat land, voor dezen of genen Directeur. Men beschouwe de gegevens, die elke Maatschappij biedt, uit volkomen hetzelfde oogpunt, legge bij allen dezelfde maat aan, vestige de opmerkzaamheid op mogelijke fouten en releveere bij allen het goede, dat men aantreft. Op die wijze kan de dagbladpers onberekenbaar veel nut stichten, en maakt zij zich tot de getrouwe handhaafster van het algemeen belang.

II.

Ik heb hiermede getracht aan te toonen, welke de taak is, die de groote pers tegenover de Levensverzekering te vervullen heeft. Zien wij thans, of die taak werkelijk vervuld wordt en in hoeverre de pers datgene nabij komt, wat ik gemeend heb van haar te mogen verlangen. Bij de behandeling van die feitelijke toestanden zal ik ons vaderland en het buitenland in zekeren zin tegenover elkander stellen. „Het buitenland" echter is een vage uitdrukking, en het is moeielijk, te dezen opzichte alle vreemde landen over één kam te scheren; want in die verschillende landen bestaat bij de pers ook verschil van opvatting aangaande haar verhouding tot en het door haar in te nemen standpunt tegenover de zaak der Levensverzekering. Toch is het een feit, dat in

Feitelijke verhouding van dfl groote pers tot de Levensverzekering.

Sluiten