Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De groote pers 11 het buiten^dtegenoverde 'Jvensverzeke'lI18 in het algemeen.

>a'h»,gu0?te P"8 teD„ tbuitenland senoTer de bi.

8ch?er.e Maat°haPijen.

verreweg de meeste landen (zoo in Europa als elders), waar Levensverzekering-Maatschappijen gevestigd zijn of werken, de journalistiek haar taak anders opvat en tegenover de Levensverzekering een geheel ander standpunt inneemt dan onze Nederlandsche pers. Vandaar, dat ik in deze meende Nederland en het buitenland tegenover elkander te mogen stellen, zonder daarom, voor zooverre noodig, van het noemen van bepaalde vreemde landen af te zien.

In het algemeen kan men het volgende constateeren: dat de bemoeiingen der pers met de Levensverzekering in het buitenland verder gaan en een betere richting hebben aangenomen dan ten onzent, maar dat daar tegenover staat het insluipen van vele misbruiken en verkeerde practijken in de buitenlandsche pers, die de Nederlandsche niet kent, omdat zij er te hoog voor staat.

Dat de dagbladen aan de Instelling der Levensverzekering groote aandacht hebben te wijden, wordt over het algemeen in het buitenland erkend. Met name in Engeland, Duitschland en Oostenrijk bespreken de dagbladen dikwijls algemeene vragen op het gebied der Levensverzekering en trachten het publiek op de hoogte te houden van wat er daarop belangrijks voorvalt. De provinciale pers staat daarin niet teff achter bij die der groote steden. Over het algemeen wordt het publiek goed ingelicht omtrent de beteekenis en het groote belang der Levensverzekering, en draagt de groote pers er veel toe bij, de belangstelling daarvoor gaande te maken en aan te wakkeren. In Engeland vooral heeft het publiek in dit opzicht aan de groote pers verplichtingen en het feit, dat het daar den overledene, die zijne nabestaanden onverzorgd achterlaat, tot een misdaad wordt aangerekend, niet voor hun toekomst te hebben zorg gedragen, het feit, dat een aanstaande schoonvader daar als eerste voorwaarde voor de toestemming tot het huwelijk zijner dochter van zijn aanstaanden schoonzoon het sluiten eener levensverzekering eischt, het feit, dat de premie daar beschouwd wordt als een uitgave, even noodzakelijk als die voor huishuur of levensmiddelen, in één woord het feit, dat de gedachte aan Levensverzekering daar in alle standen is dóórgedrongen en zich als 't ware met het dagelijksch leven heeft samengeweven, is voor een zeer groot deel het gevolg van de verlichte leiding, die de publieke opinie door de pers ten deel is gevallen.

Ook in haar verhouding tot de bizondere Maatschappijen vatten de buitenlandsche bladen hun taak ruim op. Zij leggen voor het doen en laten der verschillende Maatschappijen een groote belangstelling

Sluiten