Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den dag, houden het publiek geregeld op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen, die bij elke Maatschappij voorvallen, en geven uittreksels en meer of minder uitgebreide beoordeelingen der Verslagen. Elke nieuwe maatregel, dien de een of andere Maatschappij neemt en die ook voor de verzekerden en het publiek van belang is, wordt besproken en beoordeeld; er wordt aanhoudend critiek geoefend (voor zooverre men niet van oordeel is, dat een bestaand Staatstoezicht die critiek overbodig maakt); er wordt in allen deele begrepen, dat het doen en laten, vooral der grootere Maatschappijen, in het openbaar belang bekend gemaakt moet worden.

Toch is die verhouding van de dagbladen tot bizondere Maatschappijen dikwijls de wonde plek op dit gebied. Immers in vele landen van Europa en Amerika heeft de pers haar onafhankelijke positie prijs gegeven en zijn zelfs groote bladen werktuigen geworden in de handen van enkele Maatschappijen. Er zijn steden, ook in Europa, waar men in toonaangevende couranten lofspraken lezen kan op Maatschappijen, welke lofspraken door die Maatschappijen zeiven geschreven en betaald zijn, of wel, waar men in diezelfde bladen heftige aanvallen op andere ^Maatschappijen aantreft, die door concurrenten geschreven — en alweder betaald zijn. Zoodra een blad zóóver gekomen is, dat het zijne kolommen verkoopt aan den meest biedende, houdt elke daarvan uitgaande heilzame invloed op en staat het niet hooger dan het eerste het beste schendblad.

Toch zijn er groote, op politiek gebied zeer bekende organen, die zich geregeld door Maatschappijen van Levensverzekering laten betalen, zóó en zóóveel per jaar of per kwartaal, en dan aan die Maatschappijen de gelegenheid bieden, zóó en zóóveel kolommen te vullen met eigen lof, die niet merkbaar riekt, omdat hij den schijn heeft, van anderen te komen.

Diezelfde organen, die zich vaak voor elke in hun land werkende Levensverzekering-Maatschappij onmisbaar wanen, omdat zij de aangewezen bladen voor advertentiën zijn, schromen soms niet van hun bevoorrechte positie misbruik te maken, door — het is een hard woord, maar het is niet misplaatst — geld af te persen.

Een voorbeeld, voor de waarheid waarvan ik insta! In een der hoofdsteden van Europa bestaat een machtig dagblad, het orgaan van een groote politieke partij daar te lande, dat in officieuse betrekking tot de Regeering staat en in zijn Redactie leden der Volksvertegenwoordi-

Onikoopbaarheid der buitenland' sche pers.

Geldafpersing door groote bui' tenlandscbe bla' den.

Sluiten