Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vm 0rlieHe voor Ulngen.

ging telt. Een buitenlandsche Maatschappij wenschte in dat blad te annonceeren tegen de conditiën, aan het hoofd van elke courant vermeld. Zij ontving het concept harer advertentie terug met de mededeeling, dat zij beginnen moest met een zekere som gelds te betalen; dan zou men haar de eer doen, haar annonce te plaatsen — mits tegen den gewonen prijs! Dus een winkelier, die een tientje entrée heft van ieder, die zijn winkel wenscht binnen te treden om inkoopen te doen! De Maatschappij onderwierp zich aan deze geldafpersing niet, hoewel het niet aan welmeenende vrienden ontbrak, die haar aanraadden, het hoofd maar in den schoot te leggen, omdat zij nu eenmaal buiten het adverteeren in dat blad niet kon, en — let wel — zoo iets wel meer voorkwam. Niettemin speende de Maatschappij zich van de eer te mogen adverteeren ■— en zie, toen, na verloop van een jaar, hare zaken reeds aardig begonnen te loopen, werd zij verrast doot een bezoek vanwege hetzelfde blad, ten einde om de advertentie te vragen - ■ ■ thans zonder buitengewone conditiën:

Het was bij dat hoogst invloedrijke, alom geachte blad, dat door onze Nederlandsche journalisten dikwijls met voorliefde wordt aangehaald, dus eenvoudig te doen, om „ervan te halen, wat ervan te „halen was". Trouwens datzelfde blad was en is zeer intiem gelieerd met de grootste Levensverzekering-Maatschappij van het land, waar het verschijnt, een omstandigheid, die de zaak een nog bedenkelijker aanzien gaf.

En dit geval staat niet alleen: het is er één uit vele! Wat is er te wachten van een pers, wier voornaamste organen zich tot zulke practijken leenen!?

Men werpe mij niet tegen, dat het hier alleen een kwestie geldt, die de Administratie aangaat, terwijl de eigenlijke Redactie erbuiten staat. Dergelijke handelingen compromitteeren een ieder, die een invloedrijke betrekking bij zulk een blad bekleedt, en de Redactie, die niet onmiddellijk breekt met een partijdige Administratie, maakt zich tot medeplichtige van deze.

Leerden wij dus hier als motief tot partijdigheid en incorrect handelen de begeerte naar geld kennen — zeker wel de treurigste drijfveer! —, er is nog een andere oorzaak, die vaak tot meten met twee maten aanleiding geeft, en in het buitenland een zeer belangrijke rol speelt. Ik bedoel de voorliefde voor vaderlandsche instellingen, een eigen-

UDgen.

Sluiten