Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Éfiversehilligder Neder;d"<*e groote ""tegenover de -'easverzeke-

: 1

In tegenstelling met de pers der meeste vreemde landen, heeft in Nederland het meerendeel der dagbladen blijkbaar het zeer groote belang der Levensverzekering nog niet ingezien. Immers in bladen, waarin lange en zeer belangrijke beschouwingen voorkomen omtrent den goederenhandel, den geld- en effectenhandel, omtrent scheepvaart, nijverheid, enz., leest men zoo goed als nimmer een flink gesteld artikel over de beteekenis, de grondslagen, den toestand van het Bedrijf der Levensverzekering. De buitenlander, die een onzer groote dagbladen leest, moet den indruk krijgen, dat Nederland op dit gebied zeer achterlijk is, en dat het Nederlandsche volk nog op verre na niet dien graad van ontwikkeling bereikt heeft, waarop men de verzorging doormiddel van Levensverzekering leert op prijs stellen. Dit heeft voor ons land iets vernederends en daarom mogen wij er de oogen niet voor sluiten. De weinige woorden, die de Nederlandsche groote pers aan de Instelling der Levensverzekering wijdt, worden geschreven öf naar aanleiding van het verschijnen van de een of andere publicatie, b.v. van het Jaarboekje van de Vereeniging voor Levensverzekering (en het zijn dan meestal waardeerende woorden!), öf naar aanleiding van vermeende gebreken bij Levensverzekering-Maatschappijen (waarover straks meer). Een opvoedende kracht, die ons volk wijst op de Levensverzekering als op het onfeilbare geneesmiddel voor vele kwalen, als op een lenigingsmiddel voor veler nood, die het hoe en het waarom van de werking der Maatschappijen duidelijk maakt en deze ondersteunt in haar streven, dit volksbelang voor te staan, — deze opvoedende kracht ontbreekt ten eenenmale aan de Nederlandsche groote dagbladen. Kleine, in de provincie verschijnende couranten, staan in dit opzicht dikwijls boven de pers der groote steden. Soms wordt men getroffen door een helder gesteld artikel over Levensverzekering in het algemeen, bepaald geschreven met het doel het publiek in deze duidelijk en uit eigen oogen te doen zien — doch bijna uitsluitend in provinciale bladen. De machtigste organen onzer pers zwijgen over dit onderwerp.

Toch ware het onbillijk, de pers geheel alleen verantwoordelijk te stellen voor het feit, dat zij het volksbelang der Levensverzekering verwaarloost. Men zegt wel eens: „goed vóórgaan doet goed volgen", naar het omgekeerde is óók waar. In een land, waar de Wetgever het 3edrijf der Levensverzekering negeert, waar geene op gezette tijden /an Regeeringswege gepubliceerde opgaven omtrent de Maatschappijen iet publiek — en de dagbladen — tot vergelijken, napluizen en rede-

25

Sluiten