Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neeren brengen, waar — voorzeker een eenig feit, ik durf wel zeggen op de wereld! — de Kamer van Koophandel in de hoofdstad des Rijks gedurende vele jaren in hare Verslagen met geen enkel woord gewag maakte van de binnen hare muren gevestigde Maatschappijen van Levensverzekering, waarbij het belang van het publiek toen reeds voor millioenen en millioenen betrokken was, — in een land, dat Johan de Witt zag geboren worden en waar dat alles niettemin mogelijk is, kan men er de groote pers geen verwijt van maken, dat ook zij de Levensverzekering als van ondergeschikt belang beschouwt.

Ook mag niet voorbijgezien worden, dat er verbetering te constateeren valt, hoofdzakelijk door de ook in de pers thans toenemende beweging om aan te dringen op een wettelijke regeling van het bedrijf. Er doet zich daarbij echter een vreemd verschijnsel voor.

Lang voordat Pers of Regeering dit onderwerp ook maar der overweging waardig keurden, waren het de Nederlandsche Maatschappijen, die niet ophielden om wettelijke regeling van het contract van Levensverzekering en van haar bedrijf te roepen — maar men lette niet op haar: het gold immers slechts een ondergeschikt belang! Zij lieten zich echter niet ontmoedigen, en zie... haar roepen heeft eindelijk èn Pers èn Regeering wakker gemaakt. En wat ziet men thans gebeuren? Er wordt den volke in meer of minder wèlgekozen bewoordingen verkondigd, dat het nu lang genoeg geduurd heeft, dat de Levensverzekering-Maatschappijen maar doen en laten kunnen wat ze willen, en dal een strenge controle in het belang van de verzekerden bij de Wet moei worden ingevoerd! En nu gaat in de Pers herhaaldelijk de kreet op „Staatstoezicht! Staatstoezicht!" —onbesuisd, ondoordacht! Men brengl het publiek in den waan, dat de Maatschappijen met leede oogen eer wettelijke regeling zouden zien, omdat dan haar rijk van willeketu een einde zou nemen, en wanneer sommige Maatschappijen zich leger Staatstoezicht verklaren, wordt dat vaak in dien geest uitgelegd. Also niet op andere en betere wijze wettelijke regeling mogelijk ware! Lanj vóórdat de Pers ontdekt had, dat daarmede een volksbelang gemoek was, verlangden diezelfde Maatschappijen reeds de wettelijke regeling Heeft de Pers dat vergeten, of heeft ze het nooit gehoord?1)

Dat de binnenlandsche Pers aan de zaak der Levensverzekerini nimmer dien steun geschonken heeft, welken zij bijna overal in buiten

Onheusche Ml ding van som11' geNederlancUc pereorganen.

'

1 t

J) Vergelijk hierbij blz. 36 en 37.

Sluiten