Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<£?v<* de bipPiien.

1

i i

i

landsche bladen in ruime mate mocht vinden, het is te betreuren, maar voor een groot deel te verontschuldigen. Dat echter later, toen uitsluitend door eigen krachtsinspanning en energie de Nederlandsche Levensverzekering-Maatschappijen aan de zaak der Levensverzekering een begin van populariteit bezorgd hadden, en toen eindelijk ook de pers begon in te zien, dat een afdoende wettelijke regeling van dat bedrijf een zaak van algemeen belang is, dat sommige organen dier pers toen, zonder kennis te nemen van alles wat reeds door de Maatschappijen op dit gebied gewerkt en gepubliceerd werd, zich op een standpunt stelden als waren zij in deze de verdedigers der publieke belangen tegenover die Maatschappijen, dat alles kunnen de Nederlandsche Levensverzekeraars niet zoo licht tellen. Op het gebied der Levensverzekering heeft onze Nederlandsche Pers de taak van opvoedster, door de buitenlandsche zoo verdienstelijk ter hand genomen, niet vervuld. Wanneer zij daartoe eindelijk pogingen aanwendt, voegt het haar niet, een toon aan te slaan, alsof de Maatschappijen de onvolgzame leerlingen waren, en zij als verstandige leermeesteres optreedt.

Ik hoop nu maar, dat ik door mijn bout spreken „de Koningin" niet al te zeer vertoornd heb.1) Misschien zal zij nog dezen raad van mij willen aannemen, steeds te bedenken, dat de belangen van publiek en Maatschappijen (ook op het gebied der aanstaande Wetgeving op het Bedrijf der Levensverzekering) één zijn, en verder, uit haar Rijk te weren hen, die niet volkomen bevoegd tot oordeelen zijn, opdat niet de mindere over het werk van den meerdere laatdunkend den staf breke.

Overigens vergeve zij mij, wanneer ik den verschuldigden eerbied uit het oog mocht hebben verloren.

Tegenover de bizondere Maatschappijen neemt onze Nederlandsche 3ers een zeer eigenaardig standpunt in. In hoofdzaak is dat strikt mzijdig, maar het is hier geen gezonde onzijdigheid. Het was een ge•egelde, strenge, doch onpartijdige critiek op de verschillende Maatchappijen, die ik als de taak van de pers op dit gebied aangaf. Die ;eregelde critiek nu ontbreekt geheel in onze groote bladen, alweer n tegenstelling met het buitenland. En dit moet niet al te zeer gebraakt worden, omdat het beter is geen critiek te oefenen, wanneer

1) Te meer hoop ik dit, nu eenige der grootste bladen, naar aanleiding van den eersten druk van dit werk, zich tegenover de zaak der Lebensverzekering zoo welwillend en belangstellend getoond hebben.

Sluiten