Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fe*°°Pbaarla», i!|r bjimen""•sche pers.

fe«e voor

Om volledig te zijn voeg ik hieraan toe, dat ook thans reeds nu en dan korte berichtjes omtrent de een of andere Maatschappij in de couranten verschijnen, betrekking hebbende op een verplaatsing van het kantoor, op een benoeming, op een bijzonder belangrijke verzekering, enz. Maar men zal aanstonds inzien, dat dit niet de mededeelingen zijn, die ik zoo gaarne zien zoude: het betreft hier slechts uiterlijke, zichtbare zaken. Wat ik wensch zijn mededeelingen omtrent den innerlijken toestand der Maatschappijen, die in dit voor de verzekerden dikwijls duistere gebied licht verspreiden. De mate van het licht, dat daarvan uitgaan kan, hangt ten onzent, bij gebrek aan wettelijke voorschriften, nog slechts af van de meerdere of mindere mededeelzaamheid der Maatschappijen. Aangezien deze reeds vrij ver gaat, is er geen reden voor de pers, niet ten minste zóóveel licht te ontsteken als waartoe zij feitelijk in staat gesteld wordt.

Bij de schaarschte van de mededeelingen onzer pers omtrent bizondere Maatschappijen, treedt de vraag harer al- of niet-partijdigheid veel meer op den achtergrond dan bij de beschouwing der buitenlandsche perstoestanden. Toch mag ik ook daaromtrent, wat het binnenland betreft, niet geheel zwijgen, te meer omdat ik hier gelegenheid heb op de vlekkelooze eer der Nederlandsche groote pers te wijzen. Onze bladen verkoopen hunne kolommen niet voor een handvol zilverlingen! Hun oordeel op het gebied der Levensverzekering, dat zoo zelden wordt uitgesproken, is ook in die weinige gevallen niet altijd juist, maar het is eerlijk gemeend en te goeder trouw. Begunstiging door advertentiën of door het toestoppen van klinkende munt brengt geen Nederlandsche Redactie ertoe, in haar blad de gelegenheid open te stellen tot zelfverheffing of tot openlijk smalen op concurrenten. Onze pers is nog niet verlaagd tot de positie van loontrekkend flikflooister van deze 3f gene Maatschappij van Levensverzekering, en zij, die in sommige vreemde landen gelegenheid hadden de bestaande toestanden op dit gebied te leeren kennen, zullen zich oprecht verheugen in de volkomen integriteit onzer Redactiën. Speciaal voor het Bedrijf der Levensverzekering is het een zegen, dat wij met een eerlijke pers te doen hebben.

Toch heeft men bij de bespreking van zaken, de Levensverzekering betreffende, zoo die nu en dan eens voorkwam, vaak een klein trekje van partijdigheid of liever van vastgeroest vooroordeel kunnen opmerken. Den buitenlandschen bladen speelt dikwijls overigens loffelijke vaderlandsliefde parten, wanneer het de beoordeeling van vreemde

Sluiten