Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijk trouwens ook de stedeling meer geneigdheid heeft, een aanbidder van buitenlandsche voortreffelijkheden te worden dan de bewoner van het platte land. Verder mag ik niet verzwijgen, dat er ook groote bladen zijn, die sinds eenige jaren teekenen van een meer welwillende gezindheid jegens de Nederlandsche levensverzekeraars gegeven hebben. Onbekendheid met den toestand van het vak hier te lande is echter oorzaak, dat die teekenen van meer beteekenis konden zijn.

III.

In den aanvang van dit Hoofdstuk releveerde ik reeds het onderscheid tusschen groote pers en vakpers. Het is thans de laatste, die ons bezig houden zal. Haar taak is een andere dan die der groote, vooral met het oog op het publiek waarvoor zij schrijft.

Toch is ook haar roeping grootendeels een instructieve, waarbij zij echter van een ander standpunt moet uitgaan dan de groote pers. Deze toch schrijft voor een kring van lezers, die geacht kunnen worden niet, of althans onvolledig, op de hoogte te zijn van het vak der Levensverzekering; daarom zal zij zich hebben te beijveren, in populairen vorm te verklaren, wat Levensverzekering eigenlijk is en hoe een Levensverzekering-Maatschappij is ingericht. Zij zal dus op dit gebied eenig lager onderwijs moeten geven. Maar evenals een student op de banken der Academie vreemd zou opkijken, wanneer men hem te dafels van vermenigvuldiging wilde onderwijzen, evenzoo zouden de vakmannen, die zich op een vakblad abonneeren, zeer verbaasd zijn, wanneer zij daarin slechts elementaire beschouwingen aantroffen over het nut der Levensverzekering, de inrichting van Maatschappijen, enz. Toch zal er wel geen specialiteit op het gebied der Levensverzekering zijn, die zou durven verklaren, dat hij niet meer te leeren heeft. Integendeel hoe meer men werkt, hoe meer men nadenkt en onderzoekt, des te meer wordt men ervan overtuigd, dat er steeds meer te leeren en te onderzoeken valt! De gestadige ontwikkeling van het bedrijf, het nieuwe, dat daarin telkens uitgedacht en in practijk gebracht wordt (en waarbij niet alle nieuws tevens verbetering is), de verschillende maatregelen, die zoowel in Europeesche als in andere landen, op wetgevend gebied genomen of voorbereid worden, dat alles maakt het dringend noodig, dat ieder vakman zich dagelijks op de hoogte houde van wat er geschiedt in zijn eigen land en in den vreemde. Hij zal daardoor zijn

raak der

De vakpers '9( aaar instructie* rol.

Sluiten