Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v»kpera als

<hena ™k-

kennis steeds aanvullen en „up to date" blijven in alles wat de Levensverzekering betreft. Dat hij daardoor voortdurend nieuwe kennis opdoet, nieuwe inzichten krijgt en voor oude opvattingen nieuwe argumenten vindt, ligt voor de hand. Dit streven nu moet hem door de vakpers gemakkelijk gemaakt worden. Hij moet daarin zien kunnen, wat er nieuws voorvalt, welke onderwerpen de aandacht van zijne collega's, ook in het buitenland, bezig houden, en vooral ook, welke belangrijke geschriften er op het gebied der Levensverzekering verschenen zijn. Doch een goed vakblad mag niet ontaarden in een eenvoudige kroniek, die een relaas geeft van wat anderen doen en schrijven. Het moet ook actief deel nemen aan de oplossing der groote kwestiën, die nog onopgelost zijn, en ook zelf zijn steentje aanbrengen om in het gebouw te metselen. Om die taak te kunnen volbrengen is het noodzakelijk, dat de Redactiën van vakbladen ernstige, wèl onderlegde mannen van het vak zijn, niet slechts bespiegelnde théoretici of practici, die met de théorie geen rekening houden, maar personen, die zoowel practisch als théoretisch op de hoogte van het vak zijn. Trouwens dit spreekt wel vanzelf, waar die bladen bestemd zijn, om èn théoretici èn practici voor te lichten en in hun studie bij te staan. De medewerking van elke specialiteit op verzekeringsgebied is daarbij natuurlijk van het allerhoogste gewicht, maar op den voorgrond moet toch staan, dat de Redacteuren zeiven dóór en dóór in de geheimenissen van het vak moeten zijn ingewijd.

Wanneer de vakbladen zeiven hun opinie over onderwerpen van den dag mededeelen, die opinie motiveeren en, zoo zij dat wenschelijk vinden, zeiven nieuwe denkbeelden ventileeren, zal tevens de gelegenheid ontstaan tot een geregelde gedachtenwisseling daarover, een wrijving van verschillende meeningen, waaruit de waarheid geboren wordt. Het is duidelijk, dat het volstrekt niet aanbeveling verdienen zou, die bladen geheel te vullen met meer of minder heftige polemieken, maar toch moeten zij zich maken tot het middel, waardoor de vakmannen, die over hetzelfde onderwerp iets te zeggen hebben, elkander vinden en hunne denkbeelden aan het oordeel van hunne collega's onderwerpen kunnen. De Redactie wake er echter voor, dat die gedachtenwisseling zoo min mogelijk het karakter van nijdig twistgeschrijf aanneme. Het wordt maar al te vaak uit het oog verloren, dat men over wetenschappelijke onderwerpen met volkomen achting voor elkanders opinie polimiseeren kan.

Sluiten