Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zeer vele bladen, die zich uitsluitend met Verzekering bezig houden, zijn, nevens zuivere vakbladen, tevens z.g. propaganda-bladën, d.w.z. zij bevatten ook artikelen, geschreven voor het groote publiek, dat door de lectuur daarvan meer vertrouwd moet worden met de grondbeginselen van ons vak en de bedoelingen van zijn beoefenaars. Dit is zeer zeker toe te juichen, omdat daarmede in de meeste gevallen de waarborg in het leven wordt geroepen, dat het publiek niet door onbevoegden zal worden voorgelicht. Toch kunnen zulke bladen in dit opzicht nooit de-groote pers vervangen, om de eenvoudige reden, dat de laatste hare lezers in alle kringen vindt, terwijl die propagandavakbladen ten slotte door het publiek zelden met aandacht gelezen worden. Zij vinden het gros hunner abonné's in verzekeringskringen en preêken dus in de meeste gevallen voor reeds bekeerden.

IV.

Er zijn landen, waar de vakpers op het gebied der Levensverzekering de taak, die ik zooeven omschreef in al hare onderdeelen tot uitvoering tracht te brengen.

In het algemeen kan men zeggen, dat de ernstige buitenlandsche vakpers een zeer hoog standpunt inneemt, en blijken geeft van een loffelijk streven naar wetenschappelijkheid, gepaard aan het bewustzijn, dat théorie en practijk hand in hand moeten gaan. De groote buitenlandsche vakbladen geven in alle opzichten wat zij geven moeten; vooral de Engelsche en Amerikaansche munten uit door een rijken inhoud, die op elke bladzijde van groote en grondige vakkennis getuigt, en — een niet geringe verdienste bij deze soort van lectuur! — zelden droog en vervelend wordt. Voor een ieder, die op de hoogte wil blijven van de gestadige ontwikkeling van het Bedrijf der Levensverzekering en van de groote vragen, die met de uitoefening daarvan zijn samengeweven, is dan ook de geregelde lectuur van eenige dier buitenlandsche vakbladen bepaald noodzakelijk. Men zij daarbij echter voorzichtig in zijn keuze, want, zoo ergens, dan schuilt hier kaf onder het koren.

Dit brengt mij op een der onverkwikkelijkste onderwerpen, die ik te behandelen heb, n.1. op de zoogenaamde „revolverpers" in. het buitenland. In Nederland heeft men meestal geen begrip van de machinatiën dier vieze, gniepige, soms helaas veel gelezen blaadjes, omdat ten onzent niets bestaat, dat daarmede overeenkomt. De enkele pogingen,

Vakbladen, tevenB prop»' gand a-bladen.

Feitelijke v«| houding der val1' pers tot de levensverzekering

Tn het buitenland.

Revolverpors.

Sluiten