Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Joelen tegen ,6'olverper8.

werpen, het vak betreffende, en worden dikwijls zeer handig geredigeerd. Alles word echter zoo gedraaid en verdraaid, dat er een directe of indirecte aanbeveling uit voortvloeit van de alleenzaligmakende Maatschappij, die de beurs van den Redacteur zoo ruim voorziet, of wel, dat er allerlei kwaads aan den dag komt van andere Maatschappijen, die met de alleen-zaligmakende in concurrentie zijn. Geen drogreden is te gewaagd, geen onwetenschappelijk geknoei te verwerpelijk om tot een van deze beide doeleinden te geraken. En naarmate zulk een blad met meer kennis en handigheid geredigeerd wordt, is het ook gevaarlijker, omdat door kennis en handigheid aan de grootste drogredenen een schijn van aannemelijkheid kan gegeven worden. Wanneer een ieder maar wist, dat het blad door deze of gene Maatschappij betaald wordt en derhalve niets meer dan haar orgaan is, zou men den inhoud met geheel andere oogen aanzien. Maar dit wordt zooveel mogelijk geheim gehouden en het geschrijf van een oneerlijken concurrent, om zichzelven te verheerlijken en zijne mededingers te belasteren, wordt onder de oogen van vakmannen en publiek gebracht in een vorm, die hen in den waan brengt, onpartijdige, wetenschappelijke lectuur vóór zich te hebben, 't Is een gelukkige omstandigheid, dat dergelijke zaken meestal niet lang geheim gehouden kunnen worden. En wien in deze weet, vallen onmiddellijk de schellen van de oogen.

De hoofdoorzaak van deze treurige toestanden ligt in de overproductie van „vakblaadjes", welke overproductie op haar beurt veroorzaakt wordt door het feit, dat verloopen sujetten, die óf zóózeer gecompromitteerd zijn, dat zij nergens meer onder dak kunnen komen, óf zóó lui, dat zij eerlijken arbeid verafschuwen, zich bij voorkeur op het in 't leven roepen van zulke vakblaadjes toeleggen, teneinde daardoor aan Levensverzekering-Maatschappijen en andere ondernemingen geld af te persen. Het beste middel om het kwaad den kop in te drukken, is dus zonder twijfel, aan die blaadjes het bestaan onmogelijk te maken door hun eiken materieelen en moreelen steun te onthouden. Jammer maar, dat vele Maatschappijen juist het omgekeerde doen, en óf, uit angst voor lasterlijke artikeltjes, geldelijke offers brengen, óf (wat natuurlijk nog veel erger is) betalen voor aanvallen op anderen. Het zijn dan niet 1 alleen de Agenten van de Maatschappij, die voor den aanval betaalde, maar ook Agenten van andere ondernemingen, die zulk een blad, dikwijls bij honderdtallen tegelijk, bestellen om hunne candidaten af te houden van het sluiten van verzekeringen bij de geïncrimineerde Maat-

2fi*

Sluiten