Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

le*land.

schoon gewasschen, in den loop van het proces zal hij niet nalaten, waar hij kan, een verdacht licht op de handelingen der Directie te werpen, en geen veroordeeling is in staat den invloed, dien dat voortdurend in het openbaar insinueeren op de algemeene opinie oefenen moet, geheel te neutraliseeren. Het kan hem gelukken, daardoor alleen een Maatschappij te compromitteeren.

Hoezeer men zich ook geneigd gevoelt tot een krachtige, wèlverdiende tuchtiging, men is veroordeeld neer te zitten in stille lijdzaamheid! Dikwijls kan het bewustzijn, dat het lasterende blad — 't moge dan een vakblad, een humoristisch blad of wat ook zijn — een slechts weinig uitgebreiden kring van lezers heeft, strekken om die passieve houding, die moeielijk genoeg is, wanneer de handen tot terugslaan jeuken, tenminste dragelijk te maken.

V.

De vakpers in Nederland bestaat vooreerst uit een vijftal speciale Verzekeringsbladen, die, nevens het karakter van bepaalde Vakbladen, meestal ook dat van propaganda-bladen bezitten en dus ernaar streven ook door het groote publiek gelezen te worden. Het is niet wel doenlijk over elk dier vakbladen hier een gedétailleerd oordeel uit te spreken, aangezien dat onmogelijk zoude zijn zonder tevens een oordeel uit te spreken over de capaciteiten en het optreden hunner Redacteuren. Dit oordeel zou een persoonlijk karakter aannemen, omdat iedereen begrijpen zoude, welke Redacteur in elk bizonder geval door mij bedoeld werd. En, zooals bekend is, wensch ik elke personaliteit, 't zij in gunstigen 't zij in ongunstigen zin, zooveel mogelijk te vermijden. Daarom moet ik mij tot enkele algemeene opmerkingen bepalen.

In de eerste plaats dan is de integriteit dezer verzekeringsbladen boven allen twijfel verheven; waarvoor de persoon hunner Redacteuren ons borg staat. In dit opzicht staan zij hoog en tot eer van onze Nederlandsche vakkringen mag verklaard worden, dat zij het onafhankelijke standpunt dezer bladen op den rechten prijs weten te schatten en dat elke afwijking daarvan onmiddellijk een algemeen protest zoude uitlokken, in plaats van (zooals vaak in het buitenland) een meerderen omzet aan Agenten, die met lasterlijke artikeltjes tegen lastige concurrenten willen optreden. Een vakblaadje, dat op elke bladzijde gebrek aan kennis verried, en aan welks integriteit van bevoegde zijde getwijfeld

Sluiten