Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd, stierf, reeds jaren geleden, tot eer onzer Maatschappijen, na een kort bestaan den hongerdood!

Het spreekt van zelf, dat geen Redacteur van een vakblad de voor hem verplichte onpartijdigheid, als een verplichting tot kleurloosheid, tot het onder stoelen en banken steken van eigen opinie, tot het goed vinden van ieder en alles opvatten mag. Ook onze Nederlandsche- vakpers bestrijdt nu en dan misbruiken, maar een zucht om niemand onaangenaam te zijn doet wel eens nuttige aanmerkingen achterwege blijven: strenge critiek toch wordt ten onzent niet door iedereen goed opgenomen. Soms echter kan ook ónze vakpers hatelijk en bitter zijn: in dit opzicht is zelfbeperking altijd zeer gewenscht, zonderdat die daarom tot laffe alle-mansvriendschap behoeft te voeren.

De meeste Redacteuren onzer vakbladen bezitten zonder twijfel vakkennis en geven zich veel moeite de zaak der Levensverzekering te dienen. Toch is de instructieve kracht, die van hunne bladen uitgaat, niet zóó intens als die van de groote buitenlandsche Verzekeringsbladen, toch is hun critiek op bizondere Maatschappijen meestal oppervlakkiger en minder diep gaande, toch is de geheele inhoud hunner bladen minder rijk dan die van vele hunner buitenlandsche collega's. Het zij verre van mij de oorzaak daarvan bij hun mindere bekwaamheid en ijver te zoeken. Zij moet in een geheel andere richting gezocht worden en wel in de omstandigheid, dat onze Verzekeringsbladen schrijven voor een betrekkelijk zeer beperkten kring van lezers in een zeer klein land. En weinige lezers beteekent: weinig inkomsten, weinig finantieele kracht om zich uit te breiden.

Wanneer men het Bureau van een groot (men lette wèl: van een groot, niet van een obscuur) buitenlandsch vakblad bezoekt, vindt men daar, behalve den Redacteur, talrijke bedienden, die ieder hun eigen taak hebben te vervullen en onder leiding van den Redacteur de vele en omvangrijke werkzaamheden verrichten, die noodig zijn om het blad volkomen aan zijn bestemming te doen beantwoorden in den zin, dien ik daarvoor vroeger heb aangegeven. Daarvoor is geld, veel geld noodig. Het feit echter, dat die bladen in groote. landen verschijnen en geschreven worden in een der wereldtalen, heeft aan het aantal hunner abonné's een uitbreiding gegeven, die tot groote geldelijke offers in staat stelt. Dat voordeel nu missen de vakbladen, die in een klein land verschijnen en in een taal, welke slechts door enkele millioenen personen gesproken wordt, dus ook onze Nederlandsche vakbladen. Hun

Sluiten