Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ons vak en den voortdurenden groei onzer Levensverzekeringsondernemingen, méér kunnen gegeven worden. Ik bedoel niet meer in kwantiteit, maar meer in kwaliteit. Doch daartoe ware eene concentratie van krachten vereischt, waartoe voorloopig weinig uitzicht bestaat. De hoofdkwaal, waaraan onze vakpers op dit oogenblik lijdende is, is m.i. versnippering van krachten. Zoo de goede krachten, thans bij verschillende vakbladen werkzaam, zich konden concentreeren op de uitgave van één, groot vakblad, b.v. naar Engelsch of Amerikaansch model; zoo men zich vooral wilde toeleggen op een ruime en wetenschappelijke behandeling der vakvraagstukken en op het geven van zooveel mogelijk volledige overzichten van wat in binnen en buitenland op ons gebied gedaan en geschreven wordt; zoo men den uitgebreiden arbeid konde verdeelen tusschen verschillende, alle op hun gebied volkomen competente personen: zoo dit alles mogelijk ware, zou er een persorgaan in het leven worden geroepen, dat alléén m.i. meer nut zou kunnen stichten dan de thans bestaande verzameling van kleinere bladen, niettegenstaande de inspanning hunner Redacteuren.

Er verschijnen ten onzent verscheidene finantieele bladen of blaadjes, waaronder er zijn van groote beteekenis en andere, waarvan de inhoud zóó onbeduidend is, dat men zich afvraagt, waartoe die kolommen druks eigenlijk in de wereld worden gezonden. Sommige dier bladen geven min of meer uitvoerige beschouwingen over Levensverzekering ten beste, en soms treft men daarin zeer lezenswaardige artikelen en mededeelingen over dit onderwerp aan, vooral wanneer zij zich de vaste medewerking wan een bekwamen vakman verzekerd hébben.

Toch wordt er door de Redacteuren van dergelijke bladen nog wel eens „geliefhebberd" op het gebied der levensverzekering. Nadat zij, door de lectuur van enkele geschriften, een zéér oppervlakkigen indruk omtrent dat vak gekregen hadden, zetten zij zich op hun schrijfstoel en oordeelen over de moeielijkste zaken met een vrijmoedigheid en een naïef zelfvertrouwen, dat het publiek in den waan bracht tegenover doorkneede vakmannen te staan. Zulke halfwetenden, vooral wanneer zij over een vaardige pen beschikten, hebben soms aan de zaak der levensverzekering schade berokkend. Naarmate de beteekenis van ons vak zich meer en meer gevoelen laat wint echter ook onder het publiek langzamerhand het gevoelen veld, dat men niet zonder behoorlijke en langdurige voorstudie het recht heeft als gezaghebbende in zaken, de levensverzekering betreffende, op te treden.

Finantieele bladen.

Sluiten