Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, misschien een handlanger Van het groot-kapitaal om den nieuwen koers in discrediet te brengen......"

Intusschen verscheen dezer dagen een „Engelsch Witboek over het Bolsjewisme in Rusland".

Dit Witboek bevat een kostelijke verzameling, meerendeels telegraphische rapporten van de 'Officiëele vertegenwoordigers der Engelsche Regèering in Rusland; verklaringen van Britsche onderdanen, pas uit die fel-bewogen streken teruggekeerd en van onafhankelijke getuigen uit verschillende nationaliteiten, voor het Departement van Oorlog afgelegd. Het loopt over een periode van Bolsjewiks' Bestuur van den vorigen zomer tot op den dag van heden en werd uitgegeven overeenkomstig een besluit van het Engelsch Oorlogskabinet in Januari 1819.

Alzoo een reeks betrouwbare attestatiën, .uit den mond van hoogstaande personen als gezanten en consuls zijn; die van de plaats, waar zij zich bevonden, verslag uitbrachten omtrent de gebeurtenissen, die ze onder de oogen kregen. Een verslag, aanvankelijk niet bestemd voor de oogen van het groote publiek, dus niet geschreven om stemming te maken, om propaganda te voeren of anderszins, maar door verantwoordelijke personen uitgebracht om de Regeering door hen vertegenwoordigd, zoo juist mogelijk in te lichten omtrent toestanden en voorvallen, waarvan ze wenschtte op de hoogte te komen. ' K«

Na veel moeite en navraag is dat Witboek eindelijk in mijn bezit gekomen en nu viel het mij in met de stukken in de hand dè twee geschriften te vergelijKen en hoopte ik — niet om den schrijver, die mij sympathiek was, maar om wille der menschheid, om de zaak, waarover het ging — gezegden Wladimir op overdrijving, op camouflage, misschien wel op verkapte leugens te betrappen.

De zaak is hierop uitgedraaid, dat ik nooit van mijn leven twee getuigenissen onder de oogen» kreeg, die elkaar zoo volkomen dekten als dit „Engelsch Witboek" en deze „Waarschuwing van Wladimir". Elk avontuur, dat de Rus zegt te hebben meegemaakt, elk feit, dat hij — immers ooggetuige — in geur en kleur vertelt, onderschrijft het Engelsch Regeeringsorgaan aanstonds met een officiëele bevestiging in het beknopt rapport van consul of gezant, of in een beëedigde verklaring, die — helaas — geen plaats voor twijfel laat. „Voor gelijkluidend afschrift" kon men er onder plaatsen.

In de volgende bladzijden stel ik mij voor de betrouwbaarheid der verschillende uitlatingen van bedoelde brochures te bewijzen en tegelijkertijd te onderstreepen met parallel-rapporten uit het gemelde Witboek. Uiteraard valt er een keus'te doen, aangezien de Engelsche Verklaringen een lijvig boekdeel vormen van 88 folio-bladzijden Doch wanneer de Russische schrijver geloofwaardig blijkt, op de meest markante punten, is heel zijn vlugschrift van kop tot staart vertrouwbaar te achten en is men — dit aanschaffend — in staat zich een nauwkeurig beeld te vormen van wat in Rusland een voldongen • feit maar voor ons vaderland een nog afwendbare bedreiging werd. Een gewaarschuwd man telt voor twee. De bedoeling is op de eerste

Sluiten