Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaats een duchtigen wenk aan ons volk te geven, om het kruit droog en het geweer bi/ den voet «te houden. (*)

TWEEDE HOOFDSTUK.

WAT IS HET RUSSISCHE BOLSJEWISME? 'i-

Waar feiten spreken, zijn reüeneeringen overbodig.

„Het Bolsjewisme, zooals het zich in Rusland heeft ontwikkeld, is een wereldgevaar, dat over de wereld en speciaal West-Europa misschien de grootste catastrophe zal brengen, die haar ooit bedreigd heeft. Het is, wat zijn vormen betreft, in West-Europa nog veel te weinig bekend en wordt dientengevolge ook nog veel te weinig bestreden, want het is een gebod van zelfbehoud voor alle bevolkingsgroepen, maar voor de klasse, naar welke het beweert zich te wenden en voor welke het heet te arbeiden, de arbeiders n.1. niet het minst, om met alle middelen, geestelijke en physieke, te strijden tegen dezen doodsvijand van alle beschaving en allen vooruitgang. Wat het Bolsjewisme van Rusland heeft gemaakt, wil het van de geheele wereld maken onder het voorwendsel, dat het voor den arbeider de gouden eeuw voorbereidt. Onder dit voorwendsel heeft het de bevolking van Rusland — en met haar de arbeiders — tot den hongerdood gedoemd, het land tot een woestenij, de steden tot puinhoopen gemaakt, de middenklasse tot werkeloosheid veroordeeld, den arbeider tot lediggang opgevoed, den boerenstand geruïneerd en hem den moed benomen den grond verder te bewerken." (Bladz. 1: „Het Russische Bolsjewisme").

Onderstaand telegraphisch verslag aan de 'Engelsche Regeering (JO Nov. 1918) komt nagenoeg tot een zelfde bevinding en geeft bovendien de wegen aan, langs welke de Bolsjewiki tot zoo funeste resultaten korfden komen.

Rapport van Mr. Lockhart aan den Heer G. Clerk.

(Engelsch Witboek No. 10).

Waarde Heer George.

Het volgende schijnt mij voor den Heer Balfour van belang te zijn: 1. De Bolsjewiki hebben een stelsel van geweld en verdrukking

in het leven geroepen, dat ongeëvenaard is in de geschiedenis van

welken alleeniheerscher ook.

(*) De lectuur van beide lezenswaardige brochures raad ik ten sterkste aan. De eerste is bij „Jacob van Campen", Amsterdam, en de tweede bij Veenstra, Den Haag, verschenen.

Sluiten