Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invloed uit en moord en roof deden in Rusland'hun intocht en namen hand over hand toe.

Kerenski, die intusschen aan het hoofd der regeering was komen te staan, deed wat hij kon om de gevaarlijke elementen zooveel mogelijk in bedwang te houden), maar deze hadden reeds al te veel macht gekregen.

. Intusschen woedde de oorlqg voort; Duitschland lachtte reeds in zijn vuistje; de.grootste en gevaarlijkste tegenstander, Rusland, was zoo-fgbed als verlamd; alléén één groote vijand in; 't verlamde land moest nog uit den weg worden! geruimd; dat was dé Sociaal-Democratische partij, welke- zich de uiterste moeite gaf aan de Geallieerden trouw te blijven eni zooveel mogelijk het Russische leger intact te houden om ten minste zich met eere uit den oorlog terug te trekken. De demoralisatie in 't Russische leger was echter reeds te ver gevorderd en' het Duitsche Ministerie van Buitenlandsche Zaken werkte dag en nacht om het Russische Rijk totaal in den afgrond te storten, can het voor altijd in zijn strijdmacht te verlammen en zich dan met Volle kracht op de Entente te kunnen werpen, Rusland intusschen uit te zuigen en den boer zijn laatste stukje brood te 'ontnemen. Om het slechts zwak uit te drukken gaf Duitschland tot dat doel aan de hoofdleiders der gevaarlijke bolsjewiksche bende de gelegenheid zich door Duitschland naar het bloedende Rusland te begeven om den laatsten vijand, de sodiaal-democratische partij, te vernietigen, want deze was volgens verklaring van Duitschland al te zeer Engelsch gezind.

Lenin (Uljanoff) verscheen in Rusland en betrok het paleis van de vroegere maitresse van den keizer, de danseres Ksches.chinskaja en hield nu onafgebroken zijn meetings. De millioenert begonnen te vloeien en in alle deelen der stad Petersburg doken obscure Joodsche figuren op, die propaganda maakten voor Lenin's leer

Al dadelijk sloten zich in de eerste plaats matrozen en Letten bij Lenin aan en dat was reeds voldoende om zich met wapengeweld van de geheele macht te verzekeren. De gezamenlijke leiders der bolsjewiki zijn straatarme lui; ieder'kan dus zijn conclusie trekken, waar dat groote kapitaal voor propaganda wel vandaan moest komen en waar het grootendeels belandde."

„Ik blijf er bij — blz. 48 •— dat het een fanatieke terroristische Jodenbenjde is, die met steun van het uitschot der menschheid de cultuur van de gansche wereld vernietigt en een débacle van heel de wereld veroorzaken zal."

Tot hiertoe Wladimir Iwariof. En als de haan op de pan, past op deze treurige getuigenis van den Rus de officiëele bevestiging van twee hoogstaande Engelschen, welke de een na den ander hieronder volgt:

' No. 56.

De Eerwaarde B. S. Lombard aan graaf Curzon. My Lord.

Ik heb de eer aan uw Lordship de volgende details voor te leggen betreffende het Bolsjewisme in Rusland.

Sluiten