Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tien jaren lang ben ik in Rusland geweest en heb den gansehen loop der revolutie in Petrograde meegemaakt.

Ik bracht zes weken in de vesting Peter en Paul door; in mijn functie van kapelaan was ik vier jaar aan Zijn Majesteit's onderzeeërs in de Baltische Zee verbonden en stond in den herfst van 1917 met het 9de Russische leger in Rumenië in betrekking, waar ik Êngelsche missies en hospitalen visiteerde en in de gunstigste gelegenheid was om de Bolsjewikische methoden te bestudeeren.

Die vonden hun oorsprong in Duitsche propaganda en waren en worden nog uitgebuit door internationale Joden.

De Duitschers zaaiden oproer met het doel om Rusland tot een chaos te maken. Om 'hun plannen te financieeren, drukten zij massa's papieren geld. De biljetten, waarvan exemplaren in mijn bezit, zijn gemakkelijk herkenbaar aan een speciaal merk.

Hun beginselen.

Radicale vernietiging van elk ide;e van patriotisme en nationaliteit door het prediken van de Internationale, waarmee zij succes bereikten onder de bnibeschaafde .massa's der werkende klasse.

Obstructie langs eiken weg tegen hex vormen eenér militaire macht door het prediken der vredes-idee en het in de hand werken eener volslagen ontwrichting der militaire discipline.

Het hypnotiseeren der massa door valscfie Socialistische litteratuur.

Het sluiten viam alle nationale Banken ten' het overal openen van Duitsche Gouvernementsbanken onder namen en titels van firma's, die er belang bij hadden hun stand van zaken te.verbergen.

Het in de hand werken eener verarming en tijdelijke verzwakking van den 'boerenstand door nationale onheilen teweeg te brengen als besmettelijke ziekten (het uitbreken der cholera dezen laatsten zomer was tot deze bron terug te brengen) het neerbranden van dorpen en nederzettingen.

Door het prediken van de leer van socialiseering dèr bedrijven onder de welkende klasse, het aanmoedigen van pogingen om die bedrijven tot zich te trekken, om ze dan door middel van bankroet in Duitsche handen te spelen.

Door het propagandeeren eener izes-uur-werk-dag met hoogere loonen. , 'i \ ■

Door het reertrappen van alle mededinging, tegen hen te werk gesteld. Alle pogingen van intellectueelen en andere groepen tot het ontplooien eener onafhankelijke actie of tot het ontwikkelen van nijverheid werden onmeedoogend den kop ingedrukt *n langs dien weg gedoemd op niets uit te loopen. «MMS

Rusland moest overstroomd worden door agenten én andere Duitsche vertegenwoordigers en een dicht netwerk van bureaux werd over het land geworpen met het doel de massa te beïnvloeden in de richting, die op gegeven tijd.uit Berlijn zou worden aangegeven.

De resultaten.

Alle handel werd verlamd, alle winkels gesloten. Joden werden4e be-

Sluiten