Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

matie ingewonnen, die betrouwbaar en geloofwaardig gelden kan, deels uit de pers van Wladiwostock, deels van personen, die daar (in Moskou) betrekkingen hebben:

Met uitzondering van de Bolsjewiki is heel de bevolking geterroriseerd» vaak tot lichamelijke verlamming en verstomptheid toe. De geringste toevoer van het gewoonste voedsel is enkel te bekomen als de wacht der Bolsjewikische wakers verslapt en drie' kwart der bevolking sterft langzaam den hongerdood. Ten koste der armen nemen hamsteraars hun kans waar om enorme winsten te maken. Zoolang de dag duurt, staan er lange rijen te wachten, om te trachten een half pond thee op den kop te tikken wat aardappels of een stukje visch. De thee is opgeloopen tot 50 roebel het pond, grof zwartbrood varieert van 15 tot 20 roebel, naar gelang de stadswijk, waarin het verkocht wordt en suiker doet — indien verkrijgbaar — 50 roebel het pond. Een tweedehandsch costuum kost zoo iets als 2000 roebel en een paar schoenen 800. 'De bevolking houdt zich met paardevleesch in het leven, doch ook deze toevoer krimpt in. Spoedig na een mislukten aanslag op Lenin werden er te Kroonstadt 500 gijzelaars genomen en op de gruwelijkste wijze gemarteld. De bevolking sterft liever van honger 'dan dat zij de kans beloopt door de hand van Chineezen en Letten gemarteld te worden, woestelingen, die de straat in hun macht hebben. In hun kamers neergehurkt, zitten ze verdoofd van koude. Om volslagen uitroeiing te ontloopen, hebben de „intellectueelen" in breede rijen dienst genomen bij de Bolsjewiki. Hun loonen zijn onbeteekenend, zelfs vergeleken bij die der legertros van de Bolsjewiksche garnizoenen, die — in elk geval — overvloedig en regulier voedsel bekomen.

In Juli kregen alle officieren bevel zich aan de Alexandrovskyschool ter inschrijving aan te melden. Ongeveer 20.000 verschenen op het appèl en werden voor drie dagen opgesloten zonder lucht, voedsel en slaapgelegenheid. Velen werden krankzinnig en Chineesche en Lijflandsche Garden regen allen aan de bajonet, die bij het uitgaan trachtten te ontsnappen.

Bewoners van het. plein rond de Butirsky-gevangenis lieten hun huizen in den steek om rede van de talrijke terechtstellingen op „contra-revolutionnaire intellectueelen."

Met iederen dag nemen typhus en tuberculose toe en de bevolking is niet in staat zich medische hulp te verschaffen, ook niet ten koste van ongeloofelijke prijzen.

Kinderen zijn genationaliseerd en worden eigendom van dén Staat, tot zij den leeftijd van achttien jaar bereikt hebben.

Daar Petrograd niet langer de zetel Van het Bolsjewiksche hoofd-' kwartier is, werd de situatie daar beter. Niettemin zwom de stad na den moord op Uritsky, de Bolsjewik-commissaris, om zoo te zeggen in het bloed. In verband met een nog slechter voedselvoorziening dan in Moskou is het percentage ziekte en dood daar nog hooger. Voor een deel is dit ook te vijten aan het feit, dat lijken van paarden, honden en menschel?, zonder begraven te worden in de straten blijven liggen. De cholera eisehte in een zomer veel slachtoffers en al de kanalen zijn vergiftigd door de ontbonden lijken van menschen en beesten.

Sluiten