Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Januari verlieten, werden den lOen Februari op het Ministerie van Buitenlandsche Zaken in verhoor genomen over den tegenwoordigen toestand in Moskou;

Mr. B., onderwijzer aan een Moskovische Middelbare school, de „Practische Academie", gaf de volgende inlichting omtrent de school, waaraan hij verbonden was. Zooals het daar toeging, ging het ook elders toe. • JsSPSt

• Iedere klas had een comité en als regel werd de populairste jongen tot vertegenwoordiger van de anderen gekozen op de onderwijzers-vergaderingen. De functies van die comité's waren: Te. Controle over de onderwijzers. 2e. Toezicht over voedsel-distrfifoutie, daar alle jongens en meisjes der school een middagmaal bekwamen. Dit is iri hoofdzaak de reden, waarom nog naar school wordt gegaan.

Beiden, jongens en meisjes, groeien te samen óp en daar is geen schijn meer van zedelijkheid. Die volslagen tuchteloosheid in hun omgangsmanier heeft allerslechtste gevolgen voor het opkomend geslacht. In de klassen-is schijn noch schaduw van tucht te toekennen. De kinderen doen precies wat ze willen, soms naar buiten vliegend midden onder de lessen. Dit is bijzonder het gevail in de les vóór het middagmaal, «iaar allen er op uit zijn, alsdan op de eerste plaats te komen. Straf noch huiswerk noch punten worden meer gegeven. De aandacht is treurig, aangezien de kinderen komen en gaan. juist zooals ze het gepast vinden. Orde houden is iets onmogelijks, de klassen lijken sprekend op een berenkuil. Slaagt de meester er niet in de harten te winnen, dan jagen de jongens hem.,weg. Soms kan de meester naar de klas gaan om les te geven en vindt de jongens druk aan het vergaderen, wat hij het hart niet heeft te beletten.' •

Te Kolomna — tusschen- Moskou en Kazan.— werd een jongen van 18 jaar tot commissaris der gansche school benoemd en belast met het toezicht over de meesters. Eens liet hij de school voor een gansche week sluiten, daar een der meesters 'n leerling een kwade noodfhad .gegeven.

Dë universiteiten lijden onder hetzelfde gébrek aan discipline. Iedere jongen van 16 jaar is bevoegd tot college loopen zonder eenig diploma, zoodat hij de hoogeschool kan volgen, zonder te kunnen lezen of schrijven. ,

De Bolsjewiki hebben wijd en breed de weldaden van de nieuwe proletarische cultuur rondgebazuind. Bovengenoemde feiten werpen een eigenaardig licht op de manier, waarop het in de praktijk toegaat.

WW' ZESDE HOOFDSTUK, , Bolsjewik en Boer.

„Men heeft van de S. D. A. P..geëischt, dat deze den légalen weg niet zal verlaten. Maar denkt men dan, dat de partij met de Bourgeoisie zal kunnen medegaan, indien wat zich thans buiten onze grenzen voltrekt, ook in ons land zal komen? Wij kunnen ons voor onze dagtaak niet de wet laten stellen door Minister Ruys de Beerenbrouck". (Troelstra, 11 Mei te Nijmegen). • Reeds de regeering van Kerensky (Ernstige Waarschuwing bi. 8) bracht de boerenbevolking er toe, natuurlijk tegen de bedoeling der

Sluiten