Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regeering, om de grootgrondbezitters van hun landgoederen te verdrijven en zich deze landgoederen toe te eigenen. Het is begrüpe^ lijk, dat de onbeschaafde boer in het geheele program alleen dit éene zag: het land moet onteigend en aan mij gegeven worden. Dus neemiik het en wel onmiddellijk! Minder begrijpelijk is het, dat de ontwerpers der hervorming dit gevolg niet hebben voorzien en evenmin het nog ergere gevolg: hoe deze hervorming zou moeten geschieden en geschiedde. Het ging, zooals het moest gaan: de onteigende boeren raakten met elkander in twist, elk dorp wilde' het beste deel van' het aangrenzend landgoed voor zich hebben — de hofsteden werden verbrand, het vee dadelijk geslacht, de werktuigen vermeld. Zoo was het grondbezit reeds vóór de October-revolutie vernietigd, de velden konden niet meer bewerkt worden.

Nu echter kwam de nieuwe hervorming, die der Bolsjewiki, die het — door de grootsche. bij de Russische boerenziel zich zoo goed aanpassende hervormingen van Stolypin — gevestigde kleine bezit der boeren met één slag ophief en hét geheele land aan de Gemeente overgaf. Wie den Russischen boer kent, die weet, dat al zijn verlangen, al zijn.denken sedert eeuwen op landbezit is gericht. Zoo moest deze hervorming den boerenstand wel vernietigend treffen en de boer, die in den beginne de nieuwe regeering blijde begroette, omdat hij van haar land, niets dan land in een vrij, persoonlijk eigendom verwachtte, werd nu haar doodsvijand.

' De gevolgen waren voor stad en land even vreeselijk. „Aan deze regeering geen zak graan meer," dat was de nieuwe leuze. En zij werd doorgevoerd. Het bij de boeren nog voorhanden graan werd verborgen en de steden begonnen honger te lijden. Van Mei 1918 af kon zelfs te Moskou niet meer dan 50 gram brood voor 2 a 3 dagen onder de bevolking worden verdeeld. Wat de boer niet zelf opat, werd tot brandewijn verstookt, want als de Russische boer geen hoop meer heeft, geraakt hij aan den drank,, De regeering echter, die tot eiken prijs graan moest hebben, zond haar troepen in bijzondere, uit arbeiders gevormde, afdeelingen naar de dorpen en liet dezé met mitrailleurs tegen de boeren optreden.

Het rapport van Sir Eliot bevestigt in bijzonderheden, wat Wladimir hierboven in het algemeen beschrijft. En even gruwelijk als het te Perm is toegegaan, verliep het in de andere landbouw-districten.

No. 49.

Sir C. Eliot aan Graaf Curson (ontvangen 7 Maart). Telegraphisch. V' Wladiwostock, 5 Maart 1919.

Het volgende van den Consul te Ekaterinburg, 3de Maart: Beknopt overzicht van het onderzoek over het Bolsjewikisch bestuur te Perm. Van Februari 1918 werden' de fabrieken bestuurd door Werkcommissies, waaronder zich verschillende misdadigers bevonden; de' onbekwaamheid dezer Commissies en de algemeene demoralisatie van

Sluiten