Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nomen die, welke door Bolsjewiki worden op touw gezet, zijn verboden, en de Bolsjewiki noemen zichzelf „Het boeren en werklieden gouvernement.",

De gruwelijkste misdaad in het oog der Bolsjewiki is niet-Bolsjewik te zijn en het werk om boosdoeners van dit soort te ontdekken en te straffen is in handen der „Buitengewone Commissie", een autocratisch lichaam, dat in hechtenis neemt, in de gevangenis werpt en terechtstelt naar willekeur. Geen sprake van aanklacht, publiek verhoor of appèl. Er zitten Engélsche ploegbazen in de Moskovische kerkers met niets anders ten hunnen laste dan het feit, dat ze zich toevallig in een straat of op een plein bevonden, toen de Roode Garde het in het hoofd kreeg een massa-arrestatie te houden. Op protest van het Roode Kruis of van neutrale consuls werd niet ingegaan. De Commissaris, belast met die zaak, is ziek heengegaan en tot zijn terugkeer kan niets gedaan worden. De misdaad van straatroof wordt kort en bondig bestraft; de dader wordt op de plek neergeschoten en het lijk blijft liggen tot een of ander er zich over ontfermt en het wegruimt. , •

Een beschrijving van het leven in de gevangenissen, zou de pen van Charles Reade vorderen. Zelfs bij het in acht nemen van het grootste zelfbedwang en de meeste gematigdheid, moet dit in Engélsche ooren overdreven en onzinnig klinken. In cellen vol bedorven lucht en ongedierte wordt het uitgehongerd en van schrik bevangen volk bijeengepakt, mannen, vrouwen, jongens,' meisjes, (de 'laatsten als gijzelaarsters om de schuilgebleven vaders en moeders te dwingen zich aan te geven). Zes uur 's avonds worden de deuren gesloten, niemand mag, om.welke reden ook, de plek verlaten tot den morgen, uitgenomen zij, die te drie. uur namiddernacht ter terechtstelling worden afgeroepen. Gezonden en zieken (sommigen met cholera) liggen uitgestrekt op den vloer, onzeker van hun lot, enkel met de wetenschap, dat het buiten iemands macht is hen te helpen. Het voedsel bestaat uit een ons zwart brood, een kom heet water, waarin wat koolstronken en soms wat vischkoppen drijven. Roode Kruisbeambten rapporteeren een snelle wisseling in het uiterlijk voorkomen der gevangenen; met iederen dag zien ze er wilder, neerslachtiger en wanhopiger uit.

No. 46.

Sir Eliot- aan Mr. Balfour (ontvangen 25 Febr.). (telegraphisch) Wladiwostock, 24 Febr. '19.

Een beroep op alle democratische partijen om zich tegen het Bolsjewisme te vereenigen, werd door het Gouvernement van Omsk gedaan onder opgaaf van de volgende motieven:

ï. Hét Dictatorschap van één enkele klas is door de Bolsjewiki opgeëischt en het volk van de andere klassen is buiten de wet gesteld en hongert uit.

2. De Bolsjewiki hebbën de ontwikkelde klasse van hun stemrecht beroofd, aangezien ze (de Bolsjewiki) tegen algemeen stemrecht zijn.

Sluiten