Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Toestand der werklieden.

Aanvankelijk stond de acht-uurwerkdag met hooge minimum-loonen den arbeiders wel aan, doch na verloop van tijd werden zij gewaar, dat ze tengevolge van den duurderen levensstandaard weinig beter, zoo niet slechter af waren. De loonen stegen, doch als bij een vicieuze cirkel werden de levensmiddelen duurder, naarmate de loonen stegen. Ook de kleinere productie veroorzaakte duurte. Aan de Petrograd's fabriek van spoorwegrtiateriaal' kostte een personenwagen vóór het Bolsjewiksch bestuur van 16000 tot 17000 roebel. Tegenwoordig van 100,000 tot 120,000. Aan de Staatsfabrieken, waar de Bolsjewiki in de beste conditie waren om gesteund te worden, werd de ontstemming met den dag grooter. Aan het werkvolk van de Putilof-fabrieken werd door middel van het Regeeringsorgaan een officiëele waarschuwing gericht, waarin geconstateerd werd, dat er gedurende een periode van eenige 'weken regelmatig branden, ontploffingen en ernstige catestrophen voorvielen, door verraders van de zaak teweeggebracht, die, zoo zij gesnapt werden, onverbiddelijk zouden worden neergeschoten.

Verdrukking van socialistische partijen.

De politieke partijen, welke het meest van de Bolsjewiki te lijden hebben, zijn de Socialisten, de Sociaal-democraten en Sociaal-revolutionnairen. Tengevolge van omkooping en corruptie — die-bekende euvels van het oud-regime, sterker nog voortwoekerend onder het Bolsjewiek Bestuur — zijn de kapitalisten in staat hun geld van de Bank en hun kostbaarheden uit de safe's los te krijgen en uit de voeten te komen. Van den anderen kant zijn talrijke leden der liberale en socialistische partijen, die heel hun leven voor een revolutie gewerkt hebben, door de Bolsjewiki gevangen genomen en gefusilleerd. In den kerker Ontmoette ik een sociaal-democraat, die voor elf jaar als politiek misdadiger in de vesting Schlusselberg had gevangen gezeten. Bij het begin der revolutie losgekomen, was hij binnen de achttien maanden weer door de Bolsjewiki gekerkerd als contrarevolutionnair. i^Sm^Sm

ACHTSTE HOOFDSTUK.

Nationaliseering van de vrouw.

,,'n Zedeleer van de apenkooi of het konijnenpark."

Dit hoofdstuk zal uitermate kort zijn om de open rede, dat het onderwerp mij niet bijster geschikt lijkt ter- behandeling in een brochure, die in ieders handen komt. Maar de volwassen lezer zal — tusschen de regels lezend en realiseerend wat dit in de praktijk beteekent — buiten kijf gewaar worden, dat dit beknopt capittel in gruwelijkheid voor de anderen niet onderdoet. Meerdere bijzonderheden staan in „Een ernstige ■waarschuwing" beschreven.

„De Bolsjewistische bende •— aldus „Het Bolsjewisme en de Jo-

Sluiten