Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den" had nog andere hervormingen op 't oog, waarvan dé eene al meer dan de andere moordend was voor de cultuurontwikkeling.

Zoo zal waarschijnlijk de nationaliseering van alle vróuwen en kinderen in Rusland wel reeds gepubliceerd zijn, nu ik dit alles neerschrijf.

Welke vreeselijke gevolgen ook dit decreet weer na zich sleepen zal, kan ieder zelf bij eenig nadenken beoordeelen, en dan roepen wij onwillekeurig uit: O God, waarom hebt Gij ons verlaten!"

No. 21.

Generaal Poole aan het Ministerie van Oorlog. (Telegraphisch). (Ontvangen 12 Jan. 1919).

Van opgevangen draadlooze telegrammen en uit vliegende blaadjes is gebleken, dat de Bolsjewiki een tweevoudige campagne hebben op touw gezet, om den Buitenlandschen vijand onschadelijk te maken. Onder de Duitsche'troepen zijn vliegende blaadjes rondgedeeld met besluiten, die niet bedoeld zijn om verwezenlijkt te worden en draadlooze telegrammen zijn naar Berlijn geseind, die de Bolsjewiki in een vooruitstrevend licht stellen, zoödat ze met de Duitsche socialisten op één lijn komen te staan. Terzelfdertijd is een beroep gedaan op het proletariaat, om zich te vereenigen en een wereld-revolutie te verwekken. Naar talrijke vluchtelingen en deserteurs uit Centraal-Rusland mededeelen. gaat men door met pogingen, om het sociaal en oeconomisch leven van het land te \ ernietigen. Er zijn bewijzen te over, dat in sommige steden „commissariaten van vrije liefde" zijn opgericht en dat achténs'waardigé vrouwen zijn afgeranseld om hun weigering, zich over te geven.

Het decreet tot nationaliseering van de vrouw is in werking getreden en er zijn proeven genomen met het nationaliseeren van kinderen. Ik vertrouw, dat het Gouvernement van Zijn Majesteit niet zal veroorlooven, dat de Vredesconferentie zal .beïnvloed worden door Bolsjewikische vertegenwoordiging in buitenlandsche aangelegenheden/daar hun manier van huishouding hier daarmee in schrijnende tegenspraak is.

NEGENDE HOOFDSTUK.

Gruweldaden.

„Wie drakentanden gezaaid heeft, moet niet verwachten aardbeien met room te oogsten."

Zoo breidt --- aldus „Hét Bolsjewisme en de Joden", bladz. 41 — zoo breidt zich in Rusland voor 't oog van de buitenwereld het bolsjewisme uit en daarmede wordt juist die buitenwereld zand in de oogen gestrooid, wamt in werkelijkheid krijgt deze gevaarlijke bende haar aanhangers slechts door geweld.

Heel het ontreden van deze ruwe benden is in den waren zin des woords een Roode Terreur. Ieder rooft en moordt naar 't hem bevalt. ' Als ik aan de vreeselijke moorden terugdenk, dan rijzen mij de haren te

Sluiten