Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op 26 December werden de volgende personen gedood: Mihkel Küs, Alex Lepp, Alexander Aland en Karl Soo.

Op 9 Januari brachten de Bolsjewiki de volgende personen ter dood: C)

Al deze personen werden naar de rivier de Embach gevoerd en neergeschoten. Dé lijken wierp men door gaten in het ijs te water. Toen de Estlandsche troepen Dorpat veroverden, werden zestien slachtoffers der Roode Terreur uit de Embach opgevischt. Zooals uit de lichamen kon opgemaakt worden, waren deze ongelukkigen op de gruwzaamste wijze gemarteld. Velen hadden armen en beenen gebroken, de schedel ingeslagen, enz. Het is een feit, dat Karl Soo. die den 26en December werd neergeschoten, het meest van al te lijden had.

De Bolsjewiki hadden zijn oogen uitgestoken. Nog op 14 Januari, kort vóórdat zij door Estlandsche troepen verdreven werden, doodden de Bolsjewiki twintig hunner gevangenen. Zooals een officiéél onderzoek uitwees, greep hun bloedige dood op de volgende wijze plaats. De arme ongelukkigen, meer dan 200 in getal, die in de Credit-systeem Bank/ en de politiewacht gevangen zaten, moesten in de rij staan. Zij werden van kleeren, schoenen en andere waarden beroofd en naar den kelder der Crediet-bank gevoerd, waar de Bolsjewiki hen met bijlslagen den schedel kloofden. Op bovengenoemde manier werden ten naastenbij twintig personen om het leven gebracht en alléén de haastige vlucht der Roode Qarde voor de Estlandsche troepen, redde de overige gevangenen, waaronder van zestig tot tachtig vrouwen. In het andere geval hadden ze hetzelfde lot gedeeld. Onder de lijken der vermoprdén werden de volgenden herkend: (2)

Dr. Wolfgang, die kort na den moord — de lijken waren nog warm — gemelden kelder der Credietbank binnenging, getujgt het volgende met betrekking tot het aanzien van het vertrek, waar deze dolle moordpartij plaats greep: De vloer der gansche kamer was met lijken bedekt, de een over den ander geworpen in de meest onnatuurlijke houdingen, wat alleen door een smartelijken dood kan verklaard worden. In het midden lagen de lijken in drie lagen, alleen onderkleeding dragend. Bijna allen waren door het hoofd geschoten en dat nog kort geleden; bij enkelen was de hersenpan totaal verbrijzeld; bij één hing het hoofd als aan een draad. Sommige lichamen toonden verscheidene schotwonden. Alles zat dik onder het bloed, ook de vloer en de muren zaten vol gestolten bloed en stukken schedel. Ik telde drie en twintig lijken, maar ik kan mij verteld hebben, want het viel bezwaarlijk de verschillende lichamen in den hoop te onderkennen. Geen stukje vloer was meer te zien, ik moest op lijken trappen om andere te bereiken. Mijn onderzoek naar teekenen van. leven was zonder resultaat.

Bij een latere lijkschouwing bleek, dat bisschop Platon een kogel in de hersens had boven het rechteroog en dé dood onmiddellijk was ingetreden. De linkerkant van priester Bleiwe's aangezicht was door een bijlslag verbrijzeld. De moordende knots van een Bolsjewik had priester Bjeschanitzki midden in het gelaat getroffen. Door deze bijlslagen was het aanschijn van beide priesters zóó verminkt, dat zij

(') De lijst van namen heb ik — als onnoodig — niet afgedrukt. ('-) Zie boven.

Sluiten