Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pleegd. Onder allerlei voorwendsels werden de ongelukkigen, tot de meest verschillende klassen der maatschappij behoorend, gevangen genomen, eenige dagen in den kerker gesloten en dan in. groepen van twintig tot dertig naar buiten de stad geleid, waar — op de plaats der terechtstelling — de graven al reeds gereed waren. Zonder vorm van proces of verhoor werden iederen nacht twintig tot dertig personen ter dood gebracht. Op alle mogelijke manieren martelde men de slachtoffers, alvorens ze neer te schieten. Al de lijken dragen meerdere teekenen vah bajonetsteken en geweerkogels. De hersenpan is ingeslagen en de beenderen zijn gebroken. Zelfs na hun dood, toen de lijken reeds stijf waren, hakten de Bolsjewiki armen en beenen af en braken de beenderen. • ■ <■ .

Zulk een schrik hebben de Bolsjewiki in de harten der plaatselijke bevolking teweeggebracht, dat zij zelfs nu nog over hun daden niet spreken durven, zoodat het bezwaarlijk valt een getrouw rapport over al de wreedheden te Walk te bekomen. Een Estlandsch cavalerist was door de Bolsjewiki gevangen genomen en veroordeeld met nog vele anderen te Walk te worden terechtgesteld. Doch de kogels, die zoo velen zijner lotgenooten doodden, raakten hem niet en het gelukte hem na den moord van de algemeene begraafplaats te ontsnappen. Met de volgende woorden beschrijft hij dit vreeselijk bloedbad: . t

„Ze trokken onze jassen, kappen en kleeren uit. Vijf en dertig gewapende Bolsjewiki omringden ons om iedere ontsnapping te voorkomen. Onze handen werden op den rug gebonden. Bovendien werden wij twee aan twee gekoppeld en ieder koppel aan een langen riem bevestigd, zoodat wij allen te saam verbonden marcheeren moesten. Zoo werden wij ter dood gevoerd. Toen ik tegen die barbaarsche behandeling protesteerde, sloeg de Bolsjewikische bevelvoerder mij tweemaal met zijn rijzweep op het hoofd en zei: „De kogel is te goed voor ie, ze moesten je vóór je dood de oogen uitsteken! / • Op commando vuurden de Bolsjewiki een salvo af. De aaneengebonden groep sloeg tegen den grond. Ofschoon ik niet geraakt was, werd ook ik door de anderen neergetrokken. De Bolsjewiki vuurden nog ,vier salvo's op de gevallenen. Weer bleef ik gelukkig ongedeerd. Daarop vielen de beulen als wilde dieren op ons aan om ons te berooven. Wie nog even bewoog, kreeg den genadesteek met de bajonet of werd met kolfslagen afgemaakt. Ik hield mij zoo stil mogelijk. Een der Bolsjewiki trok mijn schoenen uit. Een ander keek naar mijn kousen. „Goede kousen," bromde hij, en trok ze uit.

No. 22.

Mr. Alston aan Mr. Balfour (ontvangen 15 Jan.)

(Telegraphisch). Wladiwostock, 14 Jan. 1919.

- Het volgende heb ik van den Consul te Ekaterinburg, gedateerd den 13en Januari, ontvangen:

„Het aantal onschuldige burgers beestachtig vermoord in de steden van den Ural loopt in de honderden.'Officieren, door de Bolsjewiki

Sluiten