Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevangen genomen, had men de epauletten in de schouders vastgespijkerd; meisjes zijn verkracht; eenige stedelingen zijn met uitgestoken oogen gevonden, anderen zonder neus, terwijl vijf en twintig priesters te Perm zijn doodgeschoten en Bisschop Andronick daar levend begraven werd.

„Men heeft mij, zoodra mogelijk, een opgave van het aantal dooden en andere détails beloofd".

No. 23.

Generaal Knox aan het Ministerie van Oorlog. (Ontvangen 16 Januari).

(Telegraphisch). Omsk, 15 Januari 1919.

„Een officier is juist teruggekeerd van een kortstondig bezoek aan Perm. Vóór de revolutie was hij daar in functie. Hij getuigde, dat hij den 28sten December daar aankwam. Op den 24sten was de stad door de Bolsjewiki genomen en alléén die bij hen in dienst stonden, bekwamen voedsel. Hij verhaalde, hoe .hij niet in staat was zijn oude kennissen te herkennen, zóó was hun gelaat ingevallen. Hun aangezicht was grauw en zij zagen er uit als oude menschen, door een beroerte getroffen. De Bolsjewiki hebben een bataljon van 700 officieren opgericht, maar deze moeten eerst eenige weken gevoed worden, vooraleer zjj in staat zijn dienst te doen. Uithongering zal de halve bevolking der steden vóór Juni doen uitsterven, wanneer niet het Bolsjewisme in Rusland den kop wordt ingedrukt.' De boeren haten de Bolsjewiki om reden hunne eeuwigdurende requisities, maar zij zijn beter af. Enkel voor hun eigen behoefte willen de boeren tegen den volgenden oogst nog zaaien. Zijn opinie is, dat zonder tusschenkomst van buitenlandsche krachten de Bolsjewiki niet zullen onderdrukt worden, aangezien de Anti-Bolsjewik-partijen te zeer verzwakt zijn door den honger, om iets te weeg te brengen. Vanzelf vallen er veel moorden voor. Er was één commissaris, die iederen nacht een twaalftal, gevangenen placht om koud te brengen en die, alvorens- te laden met scherp, het vuur-peloton tot tien, twaalf I keer met de hanen liet klikken. Daar de geschoolde arbeiders door de Bolsjewiki worden weggevoerd, is voor de fabrieken 'de kans om iets te pröduceeren, voor maanden verkeken. Bezwaarlijk valt het om kolen uit het Ural-gebergte te halen, daar de bruggen over de « Chusovbravaya, ten Oosten ;van Perm, verwoest zijn. Is het mogelijk, dat de publieke opinie in de geallieerde landen zal toestaan, dat. de Bolsjewiki dezen moord op groote schaal ten uitvoer brengen. Bovendien zal de beweging in kracht winnen, daar de Russen de keus hebben tusschen deelnemén of doodhongeren. En de zaak betreft niet enkel Rusland, aangezien de voedselvoorziening der gansche wereld geschokt is.

Sluiten