Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tonige der vroegere zeereizen niet voor een groot deel vervallen, wat wordt niet enkel door het zien van zooveel nieuws uw geest verrijkt, uw blik verruimd ! Inderdaad, dat mag wel een voorrecht heeten, dat gij thans geniet boven zoo velen, die in vroeger jaren naar Indië u voorgingen. En dan ook, terwijl vroeger het aantal medepassagiers betrekkelijk gering was, wat een omgeving die ge thans op zulk een kolossaal stoomschip altijd aantreft! Welnu, die omgeving is niét alleen hoogst aangenaam, maar zeker ook alleszins leerzaam. Ge treft al aanstonds een tal van Indische families aan, ge ziet menig echt Indisch gezicht om u heen, ge kunt allicht aan verscheidene Indische oud-gasten u aansluiten,

en zoo doet ge reeds hij voorbaat een kennis op

omtrent die wereld, in welker midden ge u zult gaan vestigen, helderder en juister dan het beste werk over Indië u verschaffen kan, hetgeen zeker geen gering voordeel is. Hoewel de mailschepen zeer geriefelijk zijn ingericht, de salons en de hutten ruim zijn, heeft men aan boord dier schepen, waarop zoo velen te zamen zijn, maar een beperkte ruimte om zich te vertreden. Heeft men het doel zijner reis bereikt dan is er van bekrompen plaatsruimte verder geen sprake meer, maar wel van het tegendeel. Want wat een uitgestrektheid, die Indische Archipel! Niet minder toch beslaat die dan 60 maal de oppervlakte van ons land. Van de groote Soëndaeilanden is Java bijna 4-, Celebes ruim Sumatra ruim 13- en Borneo bijna 22 maal zoo groot als ons Nederland. En neemt men in aanmerking, dat hij, voor zoover onze Ned. bezittingen betreft, gelegen is tusschen 6° N.B. en n° Z.B. en daarbij tusschen 950 en 141° O.L. van Greenwich, zoodat hij zich uitstrekt over een lengte van 920 uren, dan kan men zich licht voorstellen, dat de booten der Koninklijke Paketvaart-maatschappij ongeveer 3 weken werk hebben voor de reis van Batavia naar Nieuw Guinea, natuurlijk de tijd er afgerekend voor het aandoen der verschillende tusschen-stations, welke tijd intusschen zoo kort mogelijk wordt genomen. Men kan dus nog heel wat te reizen krijgen, als men de

Sluiten