Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groote zeereis heeft volbracht en daarmee Batavia heeft bereikt, eer men op de eigenlijke plaats zijner bestemming is. Wie in Gouvernementsdienst is, komt die plaats al spoedig te weten na zijn aankomst te Batavia, de schoone hoofdstad van Ned.-Indië. Natuurlijk begrijpt een ieder, dat ik daarmee niet zoozeer het oude op oudhollandsche wijze gebouwde Batavia zelf bedoel, als wel het eigenlijke Weltevreden en dan nog wel bepaaldelijk het Europeesche gedeelte daarvan, dat sedert jaren met de oude stad door spoor- en tramwegen is verbonden. Dat „Weltevreden" draagt zijn naam met eere. Althans zoo ergens, dan kan men daar ruimschoots vinden, wat vergoeding schenkt voor de kleine ongemakken, die aan de zeereis mochten zijn verbonden geweest en dan ook tot tevredenheid stemt met de keuze die men deed, om voor eenige jaren zich te willen gaan vestigen in het' schoone en in vele opzichten gezegende rijk van Insulinde.

HOOFDSTUK II. Blik op de Indische wereld in het algemeen.

Als ge ooit, lezer, de gelegenheid hebt, dezen of genen te ontmoeten, die pas uit Indië is teruggekeerd, en ge dan, uwe nieuwsgierigheid niet ► kunnende bedwingen, en meenende aan het rechte kantoor te zijn, hem over Indië zoudt willen hooren, ik raad u aan, wees voorzichtig, hecht niet te veel aan zijn oordeel, want hoogst twijfelachtig is het, of ge de waarheid wel verneemt. Zou zoo iemand u dan willen misleiden ? Dat juist niet, zijn waarheidsliefde stel ik zelfs boven alle verdenking, en dus van opzettelijke ^ misleiding, neen', daarvan is geen sprake. Maar toch, ga zelf eens na. Wat ge van zoo iemand verneemt, kan het wel anders zijn dan zeer- subjectief en ook veelal, zeer momentaneel ?

Sluiten