Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stel b.v., de persoon in kwestie heeft in Indië veel wederwaardigheden gehad, nooit was hij goed naar zijn zin geplaatst, financieel had hij het nooit bijzonder goed getroffen, eigenlijk kon hij niet goed tegen het klimaat, zijn voortdurende malaise had hem bitter weinig vrienden doen vinden, kortom, stel iets dergelijks, en ontmoet hem dan nu eens, een week of wat slechts na zijn terugkomst, in het schoone gedeelte van den zomer, waar ge maar wilt. Spreek hem dan eens over Indië aan, en zeg hem, dat gij er ook denkt heen te gaan. „Wat!" zal hij u allicht antwoorden, „gij ook al ? Maar kom; wees toch wijzer ! kunt ge hier dan niet terecht ? meent ge dan waarlijk, dat Indië het land van belofte is ? neen, maar hoor eens, bedenk u eerst eens goed : want, geloof mij, Indië is ook niet alles ; en ik wil u wel verzekeren, dat als ik maar hier kan blijven, ik niet weer terugkeer". Zie zoo, dat hebt ge hem hooren zeggen ; en nu ontmoet ge denzelfden een andermaal, eenige maanden later, b.v. in de maand Februari of Maart van het volgend jaar. Ge vraagt hem, hoe het hem in Holland bevalt. Maar waarom begint ge zoo te lachen ? Ja, ik moet het u toestemmen, het is ook waarlijk kluchtig, zooals het blaadje opeens is omgekeerd. Nu is weer Indië alles, en Holland niets. „Brr ! wat een land ! wat een weer dag aan dag ! komen er dan nooit meer bladeren aan de boomen ? en wat weinig gemak is hier toch ! en wat zijn die menschen hier toch akelig stijf ! en wat is alles hier razend duur ! nu, had ik dat alles geweten, ik had me nog eerst eens bedacht, eer ik verlof aanvroeg; zat ik maar weer goed en wel op mijn luierstoel in mijn vóórgalerij te N- !" Wat zegt ge er van ? Prachtig niet waar ? Maar nu zult ge mij dan ook wel begrepen hebben, wat ik heb bedoeld met het subjectieve en momentaneele van zoo iemands oordeel over Indië. Trouwens, wat is natuurlijker, dan dat het daarmede zoo is gesteld ? Daarom, wilt ge omtrent die nieuwe wereld, die ge denkt in te treden, een en ander vernemen van hen, die daarin reeds jaren hebben doorgebracht, laat hen dan eerst hier te lande tot kalmte zijn gekomen, dan ja.

Sluiten