Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te tedden, dat gij de noodige energie bezit, om u overal te kunnen doorheenslaan, en het noodige licht in u, om de schaduwzijde, die alom, en dus ook in Indië, aan het maatschappelijk leven is verbonden, te verhelderen en voor een groot deel voor u zeiven te doen verdwijnen. Dan zijt ge zeker op weg, om het lang in Indië vol te houden, en niet licht zult gij u dan beklagen, dat ge eenmaal er toe besloten hebt, in gindsche, door de natuur zoo grootelijks bevoorrechte streken, een groot deel van uw leven te wijden aan de betrekking, die ge zelf u gekozen hebt. Intusschen, daar zijn nog vrij wat Omstandigheden buitendien, waarvan dat laatste afhankelijk is. Niet alleen is daartoe noodig, dat ge u in voortdurende gezondheid moogt verheugen, naar lichaam en geest, maar ook mag uw karakter in zekeren zin, en dat wel voor een groot deel, daarbij inrekening worden gebracht. Ik bedoel daarmede kortweg, of ge wat meegaande zijt, of ge u genoegzaam schikken kunt; want, waarlijk ! zal men zich ginds een weinig tehuis kunnen gevoelen, dan is dat wel een hoofdvereischte. Immers, in hoevele opzichten komt dat daar niet te stade !

Men make zich echter geen overdreven voorstellingen van de bezwaren, welke men zal ondervinden om zich in de Indische wereld thuis te gaan gevoelen. Indië is niet meer het geïsoleerde land van enkele tientallen jaren her. De oud-Indische gebruiken, gewoonten en opvattingen hebben plaats gemaakt voor meer Westersche. Dit is niet uitsluitend als een vooruitgang te beschouwen. Ook in de oude Indische maatschappij was veel goeds. Het valt o.a. te betreuren, dat de vroegere hartelijke, gulle gastvrijheid meer en meer heeft afgedaan. Ook, helaas, de hulpvaardigheid, welke men betrachtte tegenover nieuw aangekomenen. Sommigen gaan naar Indië met het „vaste" voornemen om zich vooral niet over te geven aan Indische gewoonten en gebruiken, voor zoover die dan nog mogen afwijken van die van 't vaderland. Zij willen niet „verindischen", zooals zij dat met een zekere minachting noemen. Als men denzulken vraagt wat zij daaronder verstaan, blijven zij

m

Sluiten