Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in den regel het antwoord schuldig. Hun angst voor dat „verindischen" gaat soms zelfs zoover, dat zij bijv. de rijsttafel niet eens willen beproeven. Dat is hun zaak. (Er is in Indië ook uitmuntend op Europeesche wijze bereid voedsel te krijgen. In vele groote hotels wordt zelfs maar een enkelen dag in de week rijsttafel opgediend en op zoo'n dag kan men nog tusschen - dit gerecht en Europeesche tafel kiezen). Het pleit echter niet voor het aanpassingsvermogen van deze menschen, noch voor 't vertrouwen in de eigen „vaste" voornemens, dat zij iets afwijzen zonder het zelfs te kunnen beoordeelen. Zij hebben ongelijk. Hun voorbeeld van voorop gezette afwijzende houding tegenover het nieuwe en onbekende volge men niet na. Wie zich weet aan te passen aan zijn nieuwe omgeving leert zich spoedig thuis voelen in de Indische maatschappij j wie alles echter van zich afstoot loopt hard kans, van hier en daar tamelijk geïsoleerd te staan : en zeker is dat nooit en nergen*ibijzonder aangenaam, maar althans met ginds in den vreemde.

Evenwel, het valt niet te ontkennen, dat het aangename of minder aangename van het verblijf in Indië ook veel afhangt van de plaats, die men zich ziet aangewezen. Groot is reeds ongetwijfeld het onderscheid tusschen Java en de Buitenbezittingen, maar ook deze laatste zijn lang niet eenerlei.

Te begrijpen is het zeker, dat de hoogere of lagere ligging eener plaats veel afdoet. Of men, b.v., te Bandjarmasin of Pontianak, dan wel op Fort de Koek geplaatst is, wat een verschil! En dan ook, of men op een kustplaats woont aan de lijn der groot» Koninklijke Paketvaart-maatschappij, in een productieve streek, met veel handel en vertier en welvaart om zich heen, zoodat men een goed gevulde passar aantreft (die doorgaande maatstaf daarvan), dan' wel of men dagen en weken reizens ver het binnenland in geplaatst is op een bijna ontoegankelijke post, waar men al bitter weinig kan krijgen, en de conversatie al uiterst beperkt is, ja, dat is zeker eveneens een groot onderscheid. En toch is zulk een groote en beter gelegen plaats niet eens altijd

Sluiten