Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daar op den weg vóór u ziet! Nooit staat het stil, onophoudelijk ziet ge daar, te midden der inlandsche voetgangers, tal van auto's en andere voertuigen van verschillende soort passeeren. Welnu, denkt ge, straks is het mijn beurt ! en, als ge de bel hebt hooren luiden, die tot het ontbijt u roept, en ge hebt u aan dat laatste te goed gedaan, dan gaat ge u kleeden, bestelt inmiddels een auto, en weldra staat deze voor u gereed en vliegt met u voort, om u in staat te stellen, uw dienstzaken te verrichten en ook wel daarbij dezen of genen kennis te gaan opzoeken. Zulk een rijtoertje bevalt u, maar ge krijgt het intusschen op het midden van den dag wel wat te warm naar uw zin. Nu, in den vooravond gaat dat ook beter. Tegen halfzes staan daar weer auto's in overvloed te wachten, en nu gaat ge op uw gemak eens dat Weltevreden bezichtigen, dat ge in verschillende werken over Indië hebt bestempeld gevonden met den naam van „de parel van het Oosten", maar dat ge, al hebt ge er nog zooveel van gelezen en nog zooveel afbeeldingen van gezien, u zeker toch nooit zoo schoon hadt voorgesteld als het in werkelijkheid is. De chauffeur die wel weet waar de fraaiste punten zijn, voert u langs Rijswijk of Noordwijk, of ook wel langs Tanah abang (Tanabang), naar het Waterloo- en verder naar het Koningsplein; of wel, hij rijdt met u langs Parapatan naar Selemba, den weg op naar Meester-Cornelis; en wat geeft ge uwen oogen den kost, wat staat ge opgetogen van bewondering door het zien van zooveel schoons; wat voelt ge u door zulk een rit ten hoogste verkwikt! Ja, men kan aan alles, ook aan het schoonste gewennen, en mettertijd verliest ook het bekoorlijkste veel van zijn waarde en aantrekkelijkheid ; maar toch, den indruk, dien Batavia eenmaal op u gemaakt heeft, neen, dien verliest ge nooit. Vroeger stonden alle plaatsen in den Archipel verre achter bij Batavia. Dit is niet meer 't geval. Soerabaya, Samarang, Bandoeng en Malang (om slechts enkele te noemen) zijn schoon aangelegde plaatsen met uitmuntend geplaveide wegen. Overal leeft ge in een betrekkelijke weelde, overal vindt ge,

Sluiten