Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na uwe dagelijksche bezigheden te hebben verricht, des avonds ruimschoots gelegenheid, om door gezellig verkeer uwen geest te ontspannen — ja, ook wanneer ge na uw avondeten tehuis blijft en met slechts een enkelen uwer vrienden u nederzet tot gezellig onderhoud, wat al genoegen, dat ge niet smaken kunt! Waarlijk, alles te zamen genomen, en daarbij in rekening gebracht de gelukkige eigenschap, die wij menschen bezitten, om van lieverlede het leed, dat ons ten deel viel, te vergeten, en de goede indrukken, die wij ontvingen, in ons geheugen te bewaren — is het geenszins te verwonderen, dat verreweg de meesten, die eenmaal hunne Indische loopbaan achter den rug hebben, met innig genoegen daaraan terugdenken, en met veel ophef en ingenomenheid gewagen van die Indische maatschappij, waarin ze hun schoonsten tijd hebben doorgebracht. -

HOOFDSTUK III. De Inlanders.

Na u zoo een vluchtigen blik te hebben doen werpen op de maatschappij in het algemeen, die in Indië u wacht, kan ik mij niet weerhouden, een en ander u te doen opmerken met betrekking tot de Inlandsche bevolking, die ge daar aantreft.

Uit de bestaande werken, hetzij over de geographie, hetzij over de land- en volkenkunde van den Indischen Archipel, kan men vernemen, dat het getal Inlanders op ruim 37 millioen wordt geschat; en het behoeft waarlijk niet opzettelijk te worden vermeld, dat daaronder een tal van volkeren zijn begrepen, die onderling zeer verschillen. Iedereen, hoe weinig hij er ook van afwete, vermoedt aanstonds, dat er wel een groot onderscheid moet bestaan b.v. tusschen Javanen en Bataks, Boegineezen en Daj aks, Maleiers en Papoea's enz. Ook is

Sluiten