Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze zijde. Wel werd dat later ten gevolge der opgedane ondervinding en dank zij het Indisch leger, altijd weder schitterend hersteld, maar toch, verbazingwekkend is het zeker, hoe zulk een vergissing telkens opnieuw heeft kunnen plaats hebben. Maar, het is mijne zaak niet, en ik acht mij ook volstrekt niet bevoegd er toe, om daarover eenig oordeel te vellen ; ik kom slechts neer op het curieuse verschijnsel, en geef dat slechts aan als een opmerkelijk feit, dat intusschen een sterk bewijs is voor de waarheid mijner opmerking.

Voorts is ook het gewone denkbeeld, alweder van hen die niet in de gelegenheid waren, den inlander te leeren kennen, dat het met zijn aanleg, met zijn verstandelijke vermogens al bitter slecht gesteld is. Nu ja, het spreekt van zelf, dat er in dat opzicht een tamelijk groot onderscheid bestaat tusschen hem, die ginds, om zoo te zeggen, nagenoeg geheel aan zich zeiven is overgelaten, en ons, die geboren en opgevoed worden te midden van beschaving.

Maar toch, dat het ook daarmede bij hen geenszins zoo min is gesteld, als men dat gemeenlijk denkt, daarvan zijn de treffendste bewijzen te leveren. Kom slechts eens te Batavia, en heb b.v. eens een horloge, dat reparatie behoeft. Als ge daar genoegzaam kennissen hebt, zal men u allicht heen wij zen naar een of andere kampong in de onmiddellijke nabijheid en daarin een inlander u recommandeeren, tot wien ge veilig uwe toevlucht kunt nemen, en die dan ook over eenige dagen *u het bewijs zal leveren, dat degene, die hem u aanbeval, u niet alleen naar een goed kantoor heeft verwezen, maar ook in uw financieel belang u goed geraden heeft. Nu verwondert ge u, ge doet onderzoek, en ge verneemt, dat die man een tijdlang bij een horlogemaker in dienst is geweest, en nu ook al sedert geruimen tijd een eigene zaak uitoefent. Alzoo, tout comme chez nous. Maar zie nu eens verder. Wees slechts eenige uren in uw hótel, en geef eens acht op wie alzoo naar u toekomen, om u te koop aan te bieden, wat ze zelf hebben gemaakt.

En niet alleen, dat er zoo alom een menigte inlanders

Sluiten