Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, die verschillende gewone ambachten uitoefenen, maar wat tal van fijne zaken, die door inlanders worden vervaardigd, wat al voorwerpen van kunst en smaak, die daar uit hunne handen komen 1 Zie maar die eenvoudige waaiers eens, die ge te Soerabaja alom voor slechts weinig geld krijgen kunt, wat zijn ze kunstig uitgeslagen ! let eens op die schildpaddensigarenkokers, denk eens aan dat fijne kantwerk, dat door Palembangsche vrouwen wordt vervaardigd, aan dat goud- en zilver-cantillewerk, waarvoor men te Padang moet zijn, en zie eens wat u te Buitenzorg, en hooger op, zooal te koop werdt aangeboden ; let eens op dat kastje met uiterst fijne miniatuurwerktuigen, dat uit de Preanger-regentschappen is, en dat ge maar niet genoeg kunt aanschouwen en bewonderen. Och, dat alles is nog slechts zeer weinig, in vergelijking van wat daar buitendien door inlanders wordt vervaardigd. Ieder, die in Indië goed bekend is, zou mij hier aanstonds een tal van dingen kunnen opnoemen, die ik met stilzwijgen ben voorbijgegaan, omdat ik meen, dat de geleverde bewijzen reeds ruimschoots voldoende zijn tot staving van mijne bewering, en ook omdat mij nog heel wat buitendien voor den geest staat, dat ik mij niet weerhouden kan, met een enkel woord te bespreken. Zoo denk ik aanstonds onwillekeurig aan die geheel eigenaardige wijze, waarop men vaak den inlander aan het werk kan zien. Bijvoorbeeld, bezoek eens den pasar te Palembang; en als ge daar, om slechts iets te noemen, die rijk met goud geborduurde sarongs hebt beschouwd, ga dan eens die collectie krissen, klewangs, enz., bezichtigen, en ik vraag u, wat zegt ge van die kunstig .bewerkte heften ? Welnu, volg mij dan even, en zie eens hoe die bewerking geschiedt. In een klein bamboehuisje, dat er uitziet als een kraampje op onze kermissen, ziet ge een inlander zitten op zijn gewone wijze, d.i. met de beenen kruiselings onder zich. Tusschen de beide vóórteenen van zijn linkervoet houdt hij een stuk ijzerhard hout, of ook wel ivoor, geklemd, en nu ziet ge hem eenvoudig maar daarop hakken met een klein, maar

Sluiten